Ako udržať rozpočet na rekonštrukciu na uzde?

Odpoveď na otázku, ako udržať rozpočet na rekonštrukciu domu alebo bytu na uzde, zaujíma zrejme každého, kto sa do rekonštrukcie nejakej nehnuteľnosti pustil. Peniaze sú oddávna okrúhle, a tak sa veľmi rady kotúľajú. A keď sa rozkotúľajú, tak zásadne opačným smerom, ako by sme si predstavovali…

Zákon č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v oddiele 2 Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe v § 46b uvádza:    

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka;

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia;

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Funkciu stavebného dozoru ako odbornú činnosť môže vykonávať len osoba zapísaná v registri stavebných dozorov vedených Slovenskou komorou stavebných inžinierov na základe splnenia podmienok stanovených zákonom, vykonania skúšok a preukázania praxe v stavebníctve. Stavebný dozor je účastníkom stavebného konania a zodpovedá sa stavebníkovi, pričom má zodpovednosť aj voči štátu. Na osvedčenie písomností pri svojej činnosti používa okrúhlu pečiatku s registračným číslom a svoj podpis.

Prečo stavebný dozor?

Úlohou stavebného dozoru je zabezpečiť, aby bolo dielo (rekonštrukcia alebo stavba) vyhotovené kvalitne a v súlade s platnou legislatívou, čím je zabezpečená aj hospodárnosť celého procesu realizácie za dodržania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stavebný dozor teda odsleduje klientovi nielen kvalitu prác, ale ustráži aj rozpočet. Včasné odhalenie prípadných nedostatkov v projekte alebo v procese realizácie stavebného diela je predpokladom realizácie prác bez zbytočných zdržaní a aj včasného ukončenia stavby.

TIP:

Keďže len máloktorý stavebník je skutočným odborníkom v stavebníctve, úlohu stavebného dozoru neodporúčame podceniť. Dnes je bežnou praxou, že stavebné firmy ponúkajú investorovi svoj stavebný dozor, navyše za veľmi priaznivú cenu. Tento postup však neschvaľujeme. V záujme nestranného posúdenia každého kroku realizácie je vhodnejšie, ak si zabezpečíte vlastný nezávislý dozor.
Dozor, ktorý bude prednostne hájiť vaše záujmy, strážiť kvalitu vykonaných prác a zabudovaných materiálov vo váš prospech a navyše vám ustráži aj rozpočet. Niekomu sa môže zdať vyššia investícia do nezávislého stavebného dozoru zbytočná, no v konečnom dôsledku môže ušetriť nemalé financie a za váš pokojný spánok ako spokojného investora to predsa stojí.

Na čo je ešte dobré myslieť?

Na harmonogram. Plánovanie je pre čo najplynulejší priebeh rekonštrukcie kľúčové a dotýka sa aj financií. Ide jednak o plánovanie procesov a jednak o plánovanie samotného rozpočtu. Ten si môžete predbežne, informatívne naceniť. Nezabúdajte však počítať s určitou rezervou. Tá je pri rekonštrukcii nutnosťou, no mala by siahať iba do určitej výšky z celkového stanoveného rozpočtu – cca 15 %. V tomto rozmedzí budete mať rekonštrukciu ešte na uzde.

Súčasť plánovania:

  • Určenie základných položiek rekonštrukcie (búracie a stavebné práce, okná a dvere, rozvody, sanita, dlažby, nábytok a pod.);
  • Určenie ceny práce za položky rekonštrukcie (cena práce dodávateľských/stavebných firiem, odborná montáž a pod.);
  • Pri stavebných prácach by ste vopred mali platiť iba 10 %, ďalšie uhrádzanie dodaného materiálu či vykonaných prác môžete robiť postupne alebo jednorazovo – záleží na podmienkach, ktoré si stanovíte s vybranou firmou. Preto nezabudnite na uzavretie písomnej zmluvy. Jej dodržiavanie by mal kontrolovať stavebný dozor.

TIP:

Zmluva odobrená právnikom síce stojí niekoľko eur navyše, ale zároveň je prevenciou extra navýšenia rozpočtu. Jej správna formulácia vám totiž pomôže v prípade nespokojnosti s vykonanými, respektíve nevykonanými prácami ušetriť – firma jej podpisom preberá zodpovednosť za nedodržanie termínov, za odstránenie prípadných nedostatkov, za skryté chyby, ktoré sa môžu objaviť neskôr a pod.

  • Myslite na to, ako zladiť bežný chod domácnosti s prebiehajúcou rekonštrukciou a kde sa budete počas nej zdržiavať – rátajte s tým, že pri celkovej rekonštrukcii si budete musieť zabezpečiť bývanie mimo prerábaného domova (minimálne počas búracích a stavebných prác, výmeny rozvodov, odpadov a pod.).
  • Priebežne kontrolujte prácu zhotoviteľov rekonštrukcie, no rozsah a kvalitu nechajte na odborné posúdenie stavebnému dozoru. Jeho postavenie je pri preberaní diela významné, keďže má kompetencie na zistenie prípadných nedostatkov. Môžete tak predísť zbytočným výdavkom navyše.
Zdieľať obsah