Ochrana osobných údajov

Kto sme?

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. je sieť stavebnín a stavebných centier na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Poskytujeme služby profesionálom, stavebným firmám aj koncovým zákazníkom. Našich stálych zákazníkov zvýhodňujeme zľavami a osobitnými splatnosťami. Naša misia je poskytovať profesionálnu službu v kultivovanom prostredí. Širokou ponukou tovarov a služieb oslovujeme ročne množstvo zákazníkov. Pýtame sa na ich potreby a rýchlo reagujeme na ich požiadavky.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu a vymazanie údajov.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa: Pezinská 56, 901 01 Malacky
Identifikačné číslo organizácie: 341 161 25
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: sekretariat@stavmat.sk

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje,
ktoré evidujeme, sú:

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?

Kontaktné údaje (DPO)

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56,
901 01 Malacky
sekretariat@stavmat.sk

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Oprávnené osoby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje od dotknutých osôb za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, evidencie a prešetrenia podaných oznámení o protispoločenskej činnosti, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje buď na základe právneho predpisu, na základe Vami poskytnutého súhlasu (napr. newsletter, súťaže, ankety), na základe uzatvorenej zmluvy (najmä: kúpna zmluva, budúca kúpna zmluva, zmluva o doprave a pod.), alebo ak je to nevyhnutné pre plnene zmluvných/predzmluvných povinností a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. pri kúpe tovaru na faktúru). V prípade, ak ste požiadali našu spoločnosť o možnosť odoberania tovaru na faktúru, t.j. že tovar nebude uhradený ihneď pri jeho prevzatí, naša spoločnosť vykoná analýzu bonity na základe čoho Vám vie stanoviť výšku kredit limitu a splatnosť faktúr. Analýza bonity predstavuje tzv. finančnú analýzu zákazníka, za účelom prevencie a ošetrenia právnych a finančných rizík v obchodnom styku, za účelom ochrany svojho majetku, predchádzania podvodom, overenia solventnosti obchodných partnerov. Za týmto účelom využíva informácie z open data zdrojov, ktoré sú verejne dostupné ako aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Dotknutými osobami sú v tomto prípade fyzické osoby ak sú priamo potenciálnym zákazníkom, prípadne spoločníci obchodných spoločností, prípadne štatutárne orgány obchodných spoločností alebo ručitelia a súčasne sa jedná o tovar na faktúru. Rozsah spracovávaných osobných údajov sú meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko. Pre účel spracovania osobných údajov k analýze bonity, je právny základ spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý bol zdôvodnený v teste proporcionality.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracovávané sprostredkovateľom na základe zmluvy alebo poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 Nariadenia a §34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak bude potrebné tovar Vám doručiť alebo informovať výrobcu o Vašej reklamácií tovaru, prípadne odpovedať na Vaše otázky ohľadom tovaru, budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, prípadne telefóne číslo poskytnuté dopravcovi, výrobcovi, alebo osobe, ktorá vyhotovuje odborný posudok pre prípad reklamácie.

Sprostredkovateľom pre databázu nehnuteľností je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09, Bratislava – za účelom prevencie a ošetrenia právnych a finančných rizík v obchodnom styku, ochrany svojho majetku, predchádzania podvodom, zvyšovanie transparentnosti v podnikateľskej a verejnej sfére, a overenia solventnosti obchodných partnerov. CRIF SK je oprávnená vykonávať spracúvanie osobných údajov aj prostredníctvom ďalších sprostredkovateľov, a to spoločností skupiny CRIF, vrátane CRIF ITA a CRIF CZ. Prenos do tretích krajín je vylúčený.

Spracovanie osobných údajov v prípade súťaží

Účely spracúvania osobných údajov/ právny základ:

Cez našu webovú stránku alebo newsletter máte možnosť zúčastniť sa na rôznych anketách a súťažiach.

Pokiaľ v špeciálnych ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je stanovené niečo iné alebo ak nám neudelíte rozsiahly výslovný súhlas, budú vaše osobné údaje získané od vás v rámci účasti na súťaži použité výlučne na realizáciu súťaže (napr. vyhľadanie výhercu, informovanie výhercu, poslanie výhry). Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je zásadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právnym základom na spracovanie osobných údajov, na ktoré je základom váš súhlas. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené v špeciálnych ustanoveniach na ochranu osobných údajov v príslušných súťažiach.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť, prítomnosť notára pri žrebovaní a pod.). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia: Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.

Zasielanie newsletterov

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newslettera. Keď budete súhlasiť s odberom nášho newslettera, použijeme vašu e-mailovú adresu a príp. vaše meno na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky na predajni, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje uložíme a spracujeme s cieľom zasielania newslettera.

Obsah newslettera zahrňuje akcie (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovar a služby Prevádzkovateľových predajní na Slovensku.

S vaším súhlasom evidujeme vaše používateľské správanie na webových stránkach www.stavmat.sk. Vyhodnotenie používateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti príslušnej webovej stránky, resp. newslettera, navštevujete a na ktoré linky klikáte . Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením vašej osoby a/alebo e-mailovej adresy, aby sme vás mohli lepšie a v súlade s vašimi osobnými záujmami oslovovať formou newsletterov. Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Váš súhlas so zasielaním newsletterov alebo s vytvorením vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť, a to tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newslettera. Link na odhlásenie nájdete na stránke alebo na konci každého newslettera. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ na uskutočňovaní zasielania newslettera budú angažovaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie tretím osobám zásadne vylučujeme. Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia: Keď odvoláte svoj súhlas na posielanie newslettera, budú údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov vymazané.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú napríklad jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. Informácie o tom, ako vymažete súbory cookie na svojom počítači, nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača alebo výrobcu koncového zariadenia.

Naše webové stránky môžu obsahovať aj obsah tretích strán, napríklad služby spoločnosti Facebook alebo videá portálu YouTube. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie počas Vašej návštevy našej webovej stránky, a tak zhromažďovať informácie o jej používaní.

Naše webové stránky využívajú marketingové súbory cookies:

 • Google analytics, získavanie štatistických informácií, expirácia – podľa nastavenia prehliadača, alebo po odstránení
 • Google adwords, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na retargetting
 • Pixel Facebook, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook a na retargetting

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Čo platí v prípade automatizovaného rozhodovania?

Pokiaľ je povolené rozhodovať automatizovanými prostriedkami alebo vykonávať automatizované spracovanie, posúdenie a predpoveď určitých aspektov vašej osoby (profilovanie) ktoré sa vykonáva v spoločnosti, informujeme vás o vašom práve namietať proti takémuto spracovaniu.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ak spoločnosť spracúva, alebo uchováva Vaše osobné údaje, môžete,
podľa platných právnych predpisov, požiadať o nasledujúce:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, ako dotknutá osoba máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.
 • o to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo ako dotknutá osoba na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.
 • máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • máte právo vzniesť námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Všetky vyššie uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli Vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: sekretariat@stavmat.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote. V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa DPO, alebo priamo dozornému orgánu.