Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
V slovníku máme 26 pojmov.
Betón
Betón je stavebná hmota vyrobená z plniva (kamenivo, štrk, škvara a pod.), spojiva (cement) a vody a ďalších prímesí upravujúcich jeho vlastnosti. Procesom tuhnutia betónu nastáva chemická reakcia medzi cementom a vodou (hydratácia), preto je potrebné betón počas jeho tuhnutia udržiavať vlhký. Tuhnúť je schopný aj pod vodou.

Hrubá stavba
Hrubá stavba nie je stanovená definíciou. Obvykle obsahuje tzv. hrubé stavebné procesy smerujúce k postaveniu surového domu – výkopové práce, základy, nosné konštrukcie (zvislé aj vodorovné), priečky, komín, strešná konštrukcia a krytina.

Hypotekárny úver
Hypotekárny úver je úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Podmienkou je teda založenie nehnuteľnosti. Keďže protihodnota je vysoká, hypotekárny úver má pomerne nízku úrokovú mieru. Ide spravidla o dlhodobý úver určený na výstavbu, kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Kléber
Kléber je slangový, respektíve prevzatý výraz z nemeckého jazyka, označujúci lepiace malty.

Krov
Krov je nosná konštrukcia strechy tvorená drevenými alebo kovovými nosníkmi.

Lepiaca malta
Lepiaca malta (slangovo označovaná ako kléber) je suchá zmes piesku, spojív a rôznych prídavných látok, určená po spracovaní s vodou na lepenie, prípadne stierkovanie. Na trhu je k dispozícii množstvo univerzálnych lepiacich zmesí, ale aj zmesí so špecifickým použitím (trvalo pružné, tepelno-izolačné, rýchloschnúce, s bielym cementom, určené na lepenie kameňa a pod.).

Malta
Malta je zmes piesku, vody, cementu, vápna a ďalších prídavných látok v rôznych pomeroch, vytvárajúcich homogénnu kašovitú zmes určenú na murovanie alebo omietanie. Dnes sú k dispozícii priemyselne vyrábané suché maltové zmesi s rôznym zložením a určením.

Montážne peny
Montážne peny slúžia na vyplňovanie dutín, upevňovanie, utesňovanie a lepenie v stavebníctve. Ide o polyuretánové peny plnené v tlakových nádobách, pripravené na okamžité použitie, ktoré dokonale vyplnia nerovnosti a medzery. Pri vytlačení z nádoby zväčšujú svoj objem – napeňujú sa. Podľa miery napenenia sa delia na nízkoexpanzné a vysokoexpanzné. Na trhu je množstvo montážnych pien so špecifickými vlastnosťami a určením.

Ohlásenie stavby
Ohlásenie stavby v niektorých prípadoch nahrádza nutnosť vybavovať stavebné povolenie. Platí to predovšetkým pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby ani sa neohrozujú záujmy spoločnosti, a pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stavbu. Ohlásenie stavby je menej administratívne náročné a aj lacnejšie ako stavebné povolenie.

Penetračný náter
Penetračný náter je roztok, ktorý vniká do povrchu ošetrovanej plochy, čím sa ošetruje podkladová vrstva, na ktorú sa bude nanášať náter, vrstva malty, omietky, lepidla pod dlažby a obklady a pod. Vrstva ošetrená penetračným náterom má zjednotenú nasiakavosť a súdržnosť, čím sa zjednodušuje nanášanie ďalších vrstiev na ňu.

Povlaková krytina
Povlaková krytina sa používa predovšetkým na izolácie plochých striech, keď sa na pripravenú plochu nanáša súvislá vrstva povlakovej krytiny náterom, nástrekom, voľným položením, nalepením, natavením, kotvením alebo kombináciou týchto postupov. Najbežnejšími druhmi povlakových krytín sú asfaltované pásy a PVC fólie. Súčasný stav vývoja v tejto oblasti však poskytuje oveľa väčšie množstvo riešení.

Preklad
Preklad je konštrukčný prvok určený na preklenutie otvorov (okenných, dverných) v stenových konštrukciách.

Skladaná krytina
Skladaná krytina sa používa na pokrývanie šikmých a strmých striech. Ochrana podstrešných priestorov je zabezpečená tvarovým riešením, sklonom a presahom jednotlivých šablón, ktoré môžu byť betónové, keramické, vláknocementové, plechové, drevené, plastové a pod. Každý druh skladanej strešnej krytiny má originálne doplnkové príslušenstvo, ktoré umožňuje vytvorenie detailov strechy a prispieva tak k jej funkčnosti.

Stavbyvedúci
Stavbyvedúci je osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie realizácie stavby a je zapísaná v zozname stavbyvedúcich, vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Riadi a koordinuje jednotlivé stavebné práce a súvisiace činnosti, vrátane preberania stavebných výrobkov a hmôt a vedie evidenciu v stavebnom denníku. K jeho kompetenciám patrí aj možnosť vydať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác a ďalších činností v prípade, že sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá spôsobila, že ich ďalšie vykonávanie je neprípustné.

Stavebné povolenie
Stavebné povolenie je úradné rozhodnutie podrobne upravujúce podmienky výstavby nehnuteľnosti. Vydáva ho miestne príslušný stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka o stavebné povolenie a po doložení všetkých potrebných dokumentov. Stavebné povolenie je administratívne veľmi náročný úkon, a to zo strany stavebníka, ako aj zo strany úradu.

Stavebný dozor
Stavebný dozor je osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala odborné znalosti v danej oblasti a pod.) a je zapísaná v zozname stavebných dozorov, vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Kvalitný stavebný dozor má pre investora stavby veľký význam. Je zárukou, že stavba bude zrealizovaná kvalitne, včas a peňažné prostriedky vynaložené stavebníkom budú použité účelne.

Steny
Steny sú konštrukčné prvky stavby budované z keramických tehál, betónových blokov, pórobetónu alebo na báze dreva a drevených panelov. Ak stena prenáša väčšie zaťaženie ako svoju vlastnú hmotnosť, je považovaná za nosnú.

Strecha
Strecha je stavebná konštrukcia, ktorej hlavnou úlohou je chrániť stavbu pred poveternostnými vplyvmi, odvádzať zrážkovú vodu a brániť jej nahromadeniu. Podľa sklonu sa strechy delia na ploché (do sklonu 5°) a šikmé (do 45°), niektoré zdroje uvádzajú ako samostatnú skupinu strmé strechy (nad 45°).

Stužujúci veniec
Stužujúci veniec zabezpečuje stabilitu stavby a zvýšenie jej priestorovej tuhosti. Na stavbe rodinných domov ho môžeme vidieť na pozícii stužujúceho venca na úrovni stropnej konštrukcie a v prípade domov s obytným podkrovím aj ako ukončenie podmurovky krovu, kde pomáha prenášať zaťaženie z konštrukcie krovu.

Tehla
Tehla je základný stavebný prvok vytvorený formovaním zmesi ílov a vody do tvaru hranola a následným vypálením. Ide o prírodný a recyklovateľný materiál s dlhou životnosťou, nezaťažujúci životné prostredie. Tvarové riešenie moderných tehál smeruje ku zlepšeniu ich akustických a tepelnoizolačných vlastností.

Tepelné izolácie
Tepelné izolácie sú stavebné hmoty, tvoriace bariéru, ktorá zabraňuje unikaniu tepla v chladných mesiacoch a prehrievaniu obytných priestorov v letnom období. Na tepelné izolácie sa používa polystyrén (expandovaný a extrudovaný), minerálna vlna (kamenná, sklená), PUR i PIR izolácie a izolácie z prírodných vlákien (drevená vlna, slama, ovčie rúno a pod.).

Tmely
Tmely sú neoceniteľnými pomocníkmi na každej stavbe i v domácnosti. Je to pastová hmota slúžiaca na vyplnenie trhlín a škár v rôznych materiáloch, utesnenie netesností, doplnenie chýbajúceho materiálu, vyrovnanie alebo vyhladenie povrchov, ale aj na zlepenie niektorých materiálov. Tmely sa vo všeobecnosti skladajú zo spojiva a plniva, ktoré im dávajú charakteristické vlastnosti a určujú aj oblasť ich použitia. Vo verejnosti sú najznámejšie silikónové a akrylátové tmely dodávané v tubách, väčších kartušiach alebo „salámach“, z ktorých sa vytláčajú špeciálnymi nástrojmi.

Tvárnica
Tvárnica je základný stavebný prvok, ktorý vzniká tvarovaním betónovej zmesi alebo pórobetónu. Betónové tvárnice sa používajú ako debniace alebo murovacie tvárnice.  Pórobetónové tvárnice sa používajú ako murovacie, pričom sa výhodne využíva ich nízka hmotnosť a tepelnoizolačné vlastnosti.

Úrok
Úrok je cena za poskytnutie úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi. Vypočíta sa ako určité vopred stanovené percento z požičanej sumy. Dlžník spláca veriteľovi okrem úroku aj ďalšie náklady, spojené s poskytnutím úveru.

Úver
Úver je určitý objem financií poskytnutý veriteľom dlžníkovi. Podmienkou je, že dlžník splatí okrem požičanej sumy aj úroky, prípadne ďalšie oprávnené náklady.

Základy
Základy slúžia na pevné spojenie stavby so zemou a bezpečné prenesenie celého zaťaženia zo stavby do nej. Základy musia zaisťovať bezpečnosť stavby a znemožniť jej deformácie.