Ako si posvietiť na prácu robotníkov?

Ak ste fanúšikmi sociálnych sietí, určite ste si všimli, s akým ohlasom sa stretávajú stránky s príspevkami nešťastníkov, ktorí naleteli neserióznym remeselníkom a za ťažko zarobené peniaze sa dočkali len nespokojnosti, stresov, prebdených nocí a dodatočného hľadania nápravy a spravodlivosti. Aj ostatné médiá sú plné podobných skúseností. Človek by si myslel, že kvalitné stavby už ani neexistujú.

Skúsenosti mnohých stavebných firiem hovoria aj o tom, že investori si za svoje starosti občas môžu sami. Veľmi časté je totiž vyhľadávanie realizačných firiem alebo remeselníkov len na základe najnižšej cenovej ponuky. Za príliš nízkou cenou stavebných prác sa len málokedy skrýva kvalita.

Čo znamená kvalita

Ak si uvedomíme, že cena stavebných materiálov je pre všetkých realizátorov takmer rovnaká, šetriť sa musí na práci. Myslíte si, že firma môže svoju prácu predať lacno, ak má zamestnancov, ktorí dostávajú pravidelnú výplatu, sú za nich odvádzané odvody do sociálnej i zdravotnej poisťovne, dane, jej majitelia dodržujú zákonník práce, povinnosti ohľadom BOZP, požiarnej bezpečnosti, zdravotnej služby, zamestnanci majú k dispozícii servisovaný vozový park, robia v dielňach spĺňajúcich hygienické a technické predpisy, navyše na strojoch a s prostriedkami, ktoré sú pravidelne kontrolované a udržiavané, pravidelne sa vzdelávajú a doškoľujú?

V čom je háčik?

V tomto okamihu ste nám možno dali za pravdu, ale zároveň ste si predstavili situáciu, keď ste dostali ponuku na rovnaký objem prác s cenou o tretinu nižšou. Kto by odolal? Aké je však pozadie takejto ponuky? Dala vám ju zrejme firma bez zamestnancov, teda taká, v ktorej jeden človek zháňa zákazky a realizuje ich pomocou viacerých živnostníkov. Na tomto nie je v podstate nič zlé. Horšie je, keď sa pozrieme na vzdelanie ľudí vykonávajúcich odborné práce na stavbe.

Je bežnou praxou, ak sa stretneme s predavačom, autoopravárom, poľnohospodárom a pod. V lepšom prípade sa títo ľudia stretli so stavebnými prácami počas brigády na stavbe u suseda. V horšom sú to len chlapi ochotní robiť a zarobiť. Nemajú firmu, nemajú zamestnancov, priestory ani vybavenie. Počas prác nebudú váhať požičať si od vás rebrík, pílku, kladivo… Nemajú teda v podstate žiadne náklady na chod svojej živnosti a veľmi často budú s radosťou robiť aj bez zmlúv a fakturácie.

Sčítané a podčiarknuté: Môžu robiť lacno! Kde je však záruka kvality? Nikde. Je pravdou, že Slovák je oddávna človek šikovný, zručný, mnohé odpozerá, ale uvedomte si, že naučiť sa novým technológiám a ich princípom trvá aj ľuďom z odboru, ktorí majú teoretické základy a pravidelne sa vzdelávajú, aj niekoľko rokov.

Foto: Ziegelwerk Bellenberg

Výber realizačnej firmy

Stavebné práce a stavebné materiály sú z roka na rok drahšie. Investujete do nich značnú časť svojich úspor, prípadne si musíte peniaze požičať. Snažte sa preto pri výbere realizačnej firmy nič nezanedbať.

Odbornosť

Pozrite si výpis zo živnostenského registra (www.zrsr.sk), na ktorom nájdete predmety podnikania daného živnostníka, alebo výpis z obchodného registra (www.orsr.sk), v ktorom sú uvedené predmety činnosti podnikateľského subjektu. Predmety podnikania a činnosti sa do týchto dokumentov vpisujú na základe žiadosti záujemcu, avšak, po splnení zákonom stanovených podmienok. Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živností:

  • remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
  • viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
  • voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

V prípade remeselných živností, ktoré sú špecifikované Živnostenským zákonom, sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak záujemca o vykonávanie remeselnej živnosti nemá vzdelanie v príslušnom odbore, môže mu byť kvalifikácia uznaná na základe osvedčenia o čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii, alebo dokladu o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky. Sú aj ďalšie možnosti, ktoré sú kombináciou vzdelania v príbuzných odboroch a vykonania ročnej alebo dvojročnej praxe.

Splnenie všetkých týchto požiadaviek smeruje k zabezpečeniu kvality vykonávaných remeselných prác. Ak teda na vašej stavbe budú robiť ľudia s príslušnou remeselnou živnosťou, máte akú-takú záruku v tom, že práce by mali byť po odbornej stránke vykonané správne.

Pozor na remeselné a voľné živnosti

Živnostenský zákon pozná v stavebníctve tieto remeselné živnosti: Murárstvo, Tesárstvo, Pokrývačstvo, Klampiarstvo, Izolatérstvo, Strechár, Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, Podlahárstvo, Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení a Kachliarstvo. Mnohé podobne znejúce, ako Prípravné alebo Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sú len voľnými živnosťami, ktoré môžu byť do živnostenského registra zapísané každému, a to bez preukázania akýchkoľvek znalostí v odbore.

Referencie

Vyžiadajte si referencie. Žiadna realizačná firma, ktorá si stojí za svojou prácou, nebude mať problém poskytnúť vám ucelený zoznam stavieb, na ktorých realizácii pracovali aj s kontaktmi na investorov, u ktorých sa budete môcť na kvalitu ich práce informovať, prípadne si ju prezrieť. Dnes, v dobe internetu, majú mnohé firmy webové stránky, kde sú ich referencie zverejnené.

Foto: Meyer Bauabdichtung

Prvý dojem

Hovorí sa, že prvý dojem môže človek urobiť len raz. Platí to na 100 %. Preto aj vy pozorne sledujte zástupcu firmy, ktorá vám má realizovať vybrané práce na stavbe. Príde na stretnutie včas? Je primerane upravený? Ako sa s ním komunikuje? Máte k nemu dôveru? Neprekáža vám niečo? Na škodu môže byť niekedy aj fakt, keď k vám príde povýšenecký predstaviteľ firmy v „nablýskanom športiaku“. Môže to značiť, že mu záleží viac na prezentácii svojej osoby ako na ľuďoch, ktorí pre neho pracujú alebo na výsledkoch ich práce? Existuje množstvo otázok, na ktoré je dobré nájsť odpovede a v prípade pochybností sa obrátiť na iných.

Ako si teda posvietiť na prácu robotníkov?

Prešli ste obdobím výberu realizačnej firmy stavebných prác. Čo ďalej? Každý nie je natoľko znalý problematiky, aby si vedel kvalitu odvedených prác na stavbe odkontrolovať sám. Myslí na to aj Zákon č. 50/1976 Zb. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý v § 44 uvádza, že stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Pri jednoduchých stavbách, pod ktoré spadá väčšina individuálnej výstavby, je to o voľačo jednoduchšie a zákon stanovuje, že jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien, drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich realizácie osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

Foto: Bembe Parkett

Stavbyvedúci

Podľa zákona organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe. Dáva pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberá stavebné výrobky, zisťuje ich vhodnosť a určuje ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku. Dáva príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné. Koordinuje poradie stavebných prác a môže vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

Stavebný dozor

Na základe zákona ide o osobu, ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Sleduje tiež vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie vád, ktoré na stavbe zistil, a ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Stavebný dozor si vždy dôkladne preštuduje celú dokumentáciu stavby, prevezme stavenisko a urobí o tom záznam do stavebného denníka. Počas priebehu stavby systematicky kontroluje predovšetkým priebeh prác, kvalitu dodaného stavebného materiálu a ich súlad s legislatívou, o čom priebežne vykonáva zápisy v stavebnom denníku.

Stavebný dozor môže vykonávať iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky pozostávajúce zo zloženia skúšok, praxe v odbore a pod., je držiteľkou Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebného dozoru a je zapísaná v zozname stavebných dozorov vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Z uvedeného vyplýva, že práve osoba stavebného dozoru je tou, ktorá vám pri stavbe alebo významnejšej rekonštrukcii môže v mnohom pomôcť. Stavebný dozor by mal byť „vaším človekom“, ktorý má byť vami platený a prácu má vykonávať vo váš prospech. V praxi sa však veľmi často stretávame so situáciou, keď realizačná firma ponúkne investorovi vlastný stavebný dozor, ktorého funkciu zámerne zľahčí na niekoľko pečiatok a podpisov v stavebnom denníku. Stavebníkovi potom pri sporných otázkach v komunikácii s realizačnou firmou ohľadom kvality vykonaných prác a ich súlade s predpismi nemá kto pomôcť. Je dobré, ak sa človek dokáže poučiť z chýb druhých a k stavebným prácam si prizve kvalifikovaný a lojálny stavebný dozor, ktorý mu bude počas výstavby oporou a pomôže pri občas neľahkom boji s kvalitou práce stavebných robotníkov.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Výberu realizačnej firmy venujte dostatok času a pozornosti.
  • Vyberajte na základe referencií, dôverujte, ale preverujte a dajte aj na prvý dojem.
  • Nezabudnite, že počas stavebných prác by ste mali mať na stavbe odborníka – stavebný dozor, ktorý vám robí akéhosi „strážneho psa“ financií i kvality.
  • Ak máte akékoľvek pochybnosti, prerušte práce a kontaktujte nezávislých odborníkov.
Zdieľať obsah