Prečo je dôležitý stavebný denník?

Je alebo nie je potrebné mať stavebný denník pri svojpomocnej výstavbe rodinného domu? Aj Peter a Kristína spanikárili, keď im stavebný úrad oznámil, že medzi dokumentmi, ktoré majú predložiť pri kolaudácii svojho vysnívaného, práve dokončeného domčeka, musí byť stavebný denník.

Netušili totiž, čo to je. V panike kontaktovali stavebný dozor a vzápätí s úľavou zistili, že ich stavebný inžinier – „majster zo starej školy“ – aj na tento dokument po celý čas výstavby poctivo dozeral. Tiež vám výraz stavebný denník naháňa hrôzu? Čo má obsahovať? Kto ho vedie a podpisuje?

Povinnosť daná zákonom

Stavebný denník patrí k dokumentom, ktoré by ste mali mať priamo na stavenisku. Nezáleží na tom, či ide o malú svojpomocnú stavbu alebo o niečo veľké. Stavebný zákon hovorí, že v ňom musia byť chronologicky usporiadané údaje o stavebných prácach, priebehu výstavby, ako aj o dozore projektantov nad ňou. To znamená, že v denníku majú byť vymenované všetky práce presne tak a v takom poradí, ako sa vykonali a každý zápis sa má končiť podpisom zodpovednej osoby. Dôležité je uvádzať aj mená odborníkov alebo firiem, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé úseky prác.

denny-planovac-diar-zosit-mesiace-dni-tyzdne-zapisy-stavebny-dennik

Pedanti odporúčajú zaznamenávať si aj niektoré podrobnosti, napríklad o počasí, o počte ľudí na stavbe, prípadne o prekážkach a ťažkostiach, ktoré bolo nutné vyriešiť. To všetko od prvého dňa prípravných prác až do úplného dokončenia stavby.

Pozor

Stavebný denník sa uzatvára až dňom, keď odstránite všetky nedorobky, nedostatky či chyby vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia. Platí tiež, že ak by na stavenisko zavítala kontrola z ktoréhokoľvek oprávneného úradu – stavebný, inšpektorát bezpečnosti práce a podobne – tiež o tom musíte urobiť zápisy.

Zodpovedný je majiteľ

Stavebný denník vedie vždy stavbyvedúci alebo samotný stavebník,ktorý je zodpovedný aj za jeho existenciu – napokon, majiteľ stavby je ten, kto ho pri kolaudácii potrebuje predložiť. Právo nahliadať doň a pridávať zápisy však majú viacerí ďalší odborníci: zhotoviteľ stavby, splnomocnený zástupca vlastníka stavby, geodet, architekt a projektanti, a to vrátane projektantov čiastkových úsekov – kúrenia, vody, kanalizácie, elektriny, statiky a, samozrejme, osoba vykonávajúca stavebný dozor, ale takisto prípadný koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku či osoby vykonávajúce štátny dozor. „Do stavebného denníka vkladáme pripomienky k už urobeným prácam alebo dôležité upozornenia týkajúce sa prác, ktoré budú práve nasledovať. Požiadavky väčšinou vychádzajú z kontrolných dní,“ približuje prax architekt.

Tip: Elektronický stavebný denník

Ak radi spolupracujete s technológiami, možno vám bude vyhovovať elektronická forma stavebného denníka. V prípade, že ste väčšia firma zameraná na zložitejšie stavby s komplikovanou evidenciou, môžete využiť komplexné elektronické stavebné denníky, ako Sitediary a Planradar. V prípade, že potrebujete viesť jednoduché záznamy, no využívať rôzne pokročilé funkcie, výborným pomocníkom bude aplikácia v mobilnom telefóne, napr. Buildo. Vyjde na cca 6 až 10 eur mesačne (podľa predplateného balíka). Jej cieľovku tvoria malé alebo stredné stavebné firmy a živnostníci.

muz-v-prilbe-papiere-projekt-projektova-dokumentacia-ceruzka-kresba-dom-stavebny-dennik

Ako si povinnosť zjednodušiť a dať jej zmysel?

  • Informujte sa. Ak idete stavať dom, zistite na stavebnom úrade, kam bude vaša stavba patriť podľa katastrálneho územia, akú podrobnosť stavebného denníka budú pri jej kolaudácii požadovať. Pýtajte sa ešte pred začiatkom výstavby. Podmienky stavebných úradov nie sú vždy úplne identické. Existujú prípady, keď postačí písomné prehlásenie stavebného dozoru alebo podobný dokument, avšak s presne stanovenými náležitosťami.
  • Hľadajte vzory. Ak si naozaj neviete stavebný denník predstaviť, stiahnite si z internetu bezplatné vzory. V každom prípade si zapamätajte, že zákon dovoľuje viesť stavebný denník elektronicky, na tlačivách, ktoré sú dostupné v obchodoch alebo v akomkoľvek označenom zošite. Musí však spĺňať predpísané náležitosti a po kolaudácii ho treba ešte 10 rokov archivovať.
  • Nebojte sa. Či už ste investor, projektant alebo stavbyvedúci, nebojte sa stavebného denníka. Stavebný denník je dokument pre vás. Vďaka nemu máte lepší prehľad o stavbe, o koordinácii prác na nej a o všetkom, čo sa tam deje. Stavebný úrad nemá záujem kontrolovať ho stránku za stránkou ako učiteľ domáce úlohy.
  • Sumarizujte peniaze i vykonané práce. Každý správny investor sa zaujíma o účelné vynakladanie svojich finančných prostriedkov – spojte priebežné sledovanie nákladov na stavbu s kontrolou zápisov v stavebnom denníku. Oceníte to aj po rokoch – možno pri prvej reklamácii, možno pri predaji nehnuteľnosti, keď vám „všetečné“ otázky potenciálnych kupujúcich začnú vyrážať dych.
Zdieľať obsah