Viete, čo je svetloposudok?

Nemusíte sa znepokojovať, nejde o žiadny nový výmysel. Svetloposudok preukazuje, či sú posudzované priestory z hľadiska svetlotechniky vhodné na trvalý pobyt ľudí. Týka sa najmä novej zástavby v danej urbanistickej lokalite a takisto zástavby, v ktorej sú rozstupy medzi stavbami menšie ako požadovaných 7 metrov. Svetelnotechnický posudok, ako sa správne nazýva, však nie je nič, čo by nás malo obmedzovať. Práve naopak, jeho úlohou je chrániť nás a vytvárať lepšie prostredie na bývanie.

Kedy sa nám môže zísť svetelnotechnický posudok?

Predstavme si situáciu, že máme rodinný dom orientovaný na slnečný juhozápad a náš juhozápadný sused chce nadstaviť na svoj existujúci dom ešte dve podlažia. Tým by jednoznačne zatienil náš dom, zamedzil prístup slnečných lúčov k nášmu domu a zhoršil by aj svetelnotechnické pomery v našej nehnuteľnosti.

Aby sme sa mohli efektívne brániť, potrebujeme svetelnotechnický posudok. Na základe neho máme možnosť hájiť svoje práva aj pred zákonom. Otázka svetelnotechnických pomerov je veľmi citlivá záležitosť. Každý má právo na dostatok prirodzeného denného svetla v zmysle zákona, resp. príslušných vyhlášok ministerstva zdravotníctva.

Vedeli ste, že…?

Právnu ochranu nároku na denné svetlo garantujú:
• Stavebný zákon
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 259/2008 Z. z.
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 541/2007 Z. z.

Právo na denné svetlo

Denné svetlo potrebujeme k životu. Uplatnenie požiadaviek na denné svetlo sa posudzuje z viacerých hľadísk. To, čo nás zaujíma v bežnom živote najviac, je hygienické hľadisko, ktoré má zabezpečiť zachovanie zdravých životných podmienok. Ďalej je to funkčné hľadisko, čiže vytvorenie priaznivých podmienok na to, aby priestory mohli byť využité na želaný účel. Nemenej dôležitým je aj energetické hľadisko, pri ktorom sa posudzuje využitie pasívnych ziskov slnečnej energie. Už v prípravnej fáze projektovania sa takisto zohľadňuje urbanisticko-architektonické hľadisko, čiže začlenenie domu do okolitej zástavby tak, aby mal interiér domu dostatok prirodzeného svetla. A keďže v neposlednom rade ide aj o naše prirodzené práva garantované zákonom, je tu ešte právne hľadisko, v rámci ktorého sa môžeme dovolávať svojich práv.

Poznámka

Nároky na denné osvetlenie zahŕňajú aj stavebné normy STN 73 4301 (Budovy na bývanie), STN 73 0580 (Denné osvetlenie budov), STN 73 0580-1 (Denné osvetlenie budov) a STN 0580-2 (Denné osvetlenie budov).

Čo je dobré si zapamätať

  • Svetelnotechnický posudok slúži na to, aby už v štádiu projektovej prípravy bolo zaručené, že v danom objekte (miestnostiach) bude dostatok prirodzeného denného svetla.
  • Nie je automaticky potrebný pre všetky novostavby, avšak pre domy (bytové aj rodinné) s odstupom menším ako 7 m potrebný je.
  • Pre návrhy novej zástavby sa automaticky vypracúva svetelnotechnický posudok.
    Svetelnotechnický posudok sa vyžaduje aj pre objekty, v ktorých sa budú dlhodobo zdržiavať ľudia – školy, kancelárie, obchodné priestory a pod.
  • Denné svetlo nemožno trvalo nahradiť umelým svetlom, pretože nedostatok prirodzeného denného svetla spôsobuje degradáciu životných podmienok. V prípade potreby nám svetelnotechnický posudok vedia vypracovať odborníci, resp. špecializované firmy.
Zdieľať obsah