dom-pozemok-bager-zemina-stavba-trava

Stavba domu so sebou prináša nielen radosť z budovania vlastného domova, ale aj množstvo starostí a vybavovania. Prvým veľkým krokom je vybavenie potrebných povolení. V podstate sa dá povedať, že stavba sa začína od „papierov“.

Pozemok a „papierovačky“ s ním spojené

Prvým dokumentom, ktorý potrebujeme pri výstavbe domu, je list vlastníctva od budúceho stavebného pozemku. V prípade, že žiaden pozemok nevlastníme, začína sa kolotoč s hľadaním vhodnej lokality. Pred kúpou pozemku je ideálne overiť si, či sú na pozemok dovedené potrebné inžinierske siete. Ak nie, treba vyzistiť možnosť ich napojenia. Ďalej je potrebné preskúmať, či sa na pozemku nenachádzajú vecné bremená, prípadne či sú doriešené všetky vlastnícke vzťahy. Súčasťou stavebného povolenia bývajú aj potvrdenia o existencii jestvujúcich sietí. Tie vydávajú jednotlivé spoločnosti väčšinou bezplatne. Takto si vieme overiť, čo sa na pozemku nachádza, a to bez toho, aby sme ho museli kupovať.

papier-pero-pisanie-podpisovanie-ruky

Stavebné rozhodnutie – čo všetko je potrebné vybaviť?

Ďalej treba zhromaždiť potrebné dokumenty pre územné a stavebné rozhodnutie. V prípade menších stavieb (ako je rodinný dom) sa väčšinou územné a stavebné rozhodnutie spájajú do jedného konania. Najjednoduchšou možnosťou, ako získať všetky potrebné dokumenty, je túto úlohu zveriť ľuďom, ktorí sa venujú inžinieringu. Ak chceme ušetriť nejaké financie a máme čas, môžeme sa do vybavovačiek pustiť aj sami.

TIP

Už v tomto období by sme mali mať spracovaný projekt budúcej nehnuteľnosti. Projekt je potrebné predložiť na jednotlivé úrady, aby sa k nemu mohli vyjadriť.

V prvom kroku treba navštíviť miestny úrad, na ktorom nám poverený pracovník vysvetlí, ktoré tlačivá bude od nás požadovať. Ich rozsah závisí najmä od lokality, v ktorej sa stavba bude nachádzať. Napríklad, ak bude budúca stavba stáť v blízkosti železnice, je potrebné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky. Svojím stanoviskom môžu určiť, za akých podmienok je možné stavbu v danej lokalite vybudovať. Takýmto spôsobom sa môžeme stretnúť s rôznymi inštitúciami, ako sú napríklad: povodie riek, správa ciest, letisko, štátne lesy, banský úrad a podobne.

V každom prípade budeme pravdepodobne potrebovať stanovisko samotnej obce k výstavbe danej nehnuteľnosti. Medzi ďalšie – často potrebné dokumenty – patrí aj stanovisko k zriadeniu vjazdu na samotný pozemok, vyjadrenie obvodného úradu k odpadovému hospodárstvu, vyjadrenie pamiatkového úradu. Avšak, tie najpodstatnejšie sú vyjadrenia samotných správcov inžinierskych sietí k napojeniu sa na súčasnú sieť. V prípade kladného stanoviska dostaneme podmienky, za akých je možné napojiť sa na jednotlivé siete. Ak správca siete zaujme negatívny postoj, je potrebné hľadať alternatívne riešenie.

stavba-domu-zaklad-okna-steny-strecha

Obstarávanie všetkých dokumentov je relatívne časovo náročné – treba si uvedomiť, že každá inštitúcia má 30 dní na vyjadrenie. V prípade negatívneho postoja si daná inštitúcia väčšinou kladie podmienky, za akých je možné stavbu uskutočniť. V tom prípade je potrebné daný projekt prepracovať a odovzdať úradu na opätovné posúdenie. To môže niekedy celý proces získavania stavebného povolenia natiahnuť aj o niekoľko mesiacov.

TIP

Pred odovzdaním papierov na úrad je potrebné vedieť, akou formou bude prebiehať stavba. V prípade svojpomocnej výstavby treba pridať aj vyjadrenie odborného dozoru stavby.

Keď už máme v rukách dokumenty…

V prípade, že máme všetky potrebné dokumenty, odovzdáme ich na stavebný úrad. Ten má opäť lehotu na vyjadrenie. Počas tejto doby stavebný úrad skontroluje vyjadrenia všetkých inštitúcií, ako aj samotný projekt, či obsahuje všetky potrebné náležitosti. Ak sú splnené všetky podmienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Samotné povolenie nadobúda právoplatnosť až po uplynutí odvolacej lehoty. Táto lehota sa týka majiteľov okolitých nehnuteľností. Tento proces môžete urýchliť písomným prehlásením dotknutých vlastníkov okolitých pozemkov, že nemajú k stavbe výhrady a že sa vzdávajú odvolacej lehoty. V momente, keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť, môžeme sa plnou silou pustiť do samotnej výstavby.

DISKUSIA

Prosím vložte váš komentár
Please enter your name here