Oplotenie pozemku od A po Z

Aj napriek tomu, že sa oplotenie vášho nového alebo existujúceho pozemku javí ako pomyselná „čerešnička na torte”, opak je pravdou. Oplotenie je totiž potrebné vnímať ako drobnú stavbu, ktorá má svoje zákonné povinnosti, na ktoré sa v tomto článku pozrieme.

Jeden krok vzad

Ešte skôr, než začnete riešiť rôzne stavebné povolenia, dohodu s vašimi susedmi či iné formality, je potrebné si najprv zosumarizovať, čo všetko k stavbe plota potrebujete. Následne môžete riešiť náležitosti ako výber typu oplotenia, voľbu správnych materiálov a spôsob jeho výstavby (svojpomocne alebo na kľúč).

Zameranie pozemku

Zameriavanie a vytyčovanie pozemkov má v réžii geodet alebo geodetická kancelária. V prípade, že na pozemku nie je žiadna viditeľná hranica (plot, múr, hraničné znaky), vykonáva sa meranie podľa dostupných mapových podkladov. Geometrický plán však nie je potrebný, ak sa hranica vytýči na základe mapových podkladov z katastra nehnuteľností. V tomto prípade geodet spracuje iba vytyčovací náčrt a tiež protokol o vytýčení.

Aby mohol byť pozemok správne zameraný, je potrebné zaobstarať aktuálne aj historické mapové podklady a tiež informácie o priebehu hraníc pozemkov, ktoré sa dajú získať na katastrálnom úrade. Podklady si môžete vyžiadať sami, avšak spravidla sa tejto úlohy ujíma geodet, ktorého ste si objednali.

Aký plot si vybrať?

Pozemok máte úspešne zameraný a môžete začať premýšľať nad typom oplotenia a najmä nad tým, z akých materiálov bude váš nový plot postavený. Dnes už poznáme nespočetné množstvo plotov, z ktorých si môžete vybrať. Ploty môžu byť drevené, betónové, živé, kovové, ale napríklad aj bezúdržbové.

Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody, avšak pokiaľ hľadáte sofistikované riešenie bez problémov, jednoznačne najlepšou voľbou pre vás bude hliníkový bezúdržbový plot, ktorý jednak môže výzorom imitovať rôzne materiály, a zároveň si vyžaduje minimálnu údržbu.

Najpredávanejší hliníkový plot v ponuke firmy Novavisio. Zdroj: novavisio.sk

Stavať sám alebo na kľúč?

Samozrejme, pokiaľ sa rozhodnete stavať plot sami, musíte počítať s množstvom času, ktorý vám táto stavba zaberie, a to nielen samotnou výstavbou, ale aj vybavovaním rôznych povolení a úradných dokumentov.

Pri realizácii na kľúč sa často využíva kompletná dodávka, ktorá zahŕňa všetky potrebné kroky. Firma zaistí plánovanie, predbežný návrh i rozpočet, preberie kompletnú agendu a vám tak zostane viac času, ktorý môžete venovať rodine.

Ako je to s oplotením z právneho hľadiska?

Aj napriek zdanlivo jednoduchej stavbe, je stavba oplotenia v očiach zákona chápaná pomerne komplikovane a jej posudzovanie je do značnej miery individuálne, keďže sa prihliada na mnoho faktorov. Jedným z nich môže byť napríklad aj to, či vaše nové oplotenie môže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Oplotenie a stavebný zákon

V zmysle ustanovenia § 139b ods. 7 a 8 stavebného zákona (Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) je oplotenie posudzované ako takzvaná drobná stavba. Zákon chápe drobné stavby ako „stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu).”

Pokiaľ hlavná stavba už existuje a stavebník chce oplotiť parcelu, na ktorej stavba stojí, postačuje mu ohlásenie stavebnému úradu. Realizovať stavebné práce však môže až po tom, ako mu stavebný úrad oznámi, že nemá námietky. Ak ešte hlavná stavba nestojí, a teda oplotenie by nemalo charakter doplnkovej stavby, vyžaduje sa stavebné povolenie.

Samozrejme, vždy treba mať na pamäti, že hoci by boli splnené všetky podmienky pre ohlásenie takejto drobnej stavby, stavebný úrad môže rozhodnúť (po ohlásení drobnej stavby), že bude vyžadovať stavebné povolenie.

Oplotenie musíte predovšetkým nahlásiť na stavebnom úrade. Zdroj: novavisio.sk

Stavebník môže realizovať stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené stavebnému úradu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebný úrad k takémuto oznámeniu prikladá overený jednoduchý situačný výkres.

Následne stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce. Na začatie prác má k dispozícii dva roky od doručenia súhlasného stanoviska úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vyššie uvedené sa týka prípadu, keď hlavná stavba už existuje a stavebník chce oplotiť parcelu, na ktorej stavba stojí. Ak hlavná stavba ešte nestojí, a teda oplotenie by nemalo charakter doplnkovej stavby, vyžaduje sa stavebné povolenie. V prípade, že ide o rekonštrukciu starého oplotenia, nie je potrebné ani spomínané oznámenie.

Schválenie stavby oplotenia neberte automaticky

Úrad môže stavbu plota zamietnuť, ak nespĺňa potrebné náležitosti. Zápornú reakciu môžete očakávať aj v prípadoch, keď zamýšľaný plot obmedzuje prístup na iné pozemky, poškodzuje okolité stavby (vrátane podzemných inžinierskych sietí) či nevhodne zasahuje do životného prostredia alebo do pamiatkovo chráneného charakteru okolitej zástavby.

Špecificky sa taktiež posudzuje taký prípad, pri ktorom môžete mať splnené všetky podmienky, no plot bude presahovať výšku 2 metrov. V takejto situácii môže stavebný úrad rozhodnúť (po ohlásení drobnej stavby), že bude vyžadovať stavebné povolenie. Úrady v týchto prípadoch zväčša vyžadujú, aby bola podaná žiadosť o vydanie riadneho stavebného povolenia.

Táto právomoc stavebného úradu je vymedzená v poslednej vete ust. § 57 ods. 1, ktorá hovorí, že: „Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.”

Je teda na samotnom stavebnom úrade, ako rozhodne v jednotlivých prípadoch, a teda či vám postačí na stavbu oplotenia iba ohlásenie, alebo bude nutné stavebné povolenie.

Myslite aj na vašich susedov

Môže však nastať aj opačný prípad, v ktorom vám súd nariadi stavbu plota na základe žiadosti vášho suseda. Ide najmä o prípady, ak je plot potrebný k zachovaniu vlastníckeho práva a preto, aby nedochádzalo k jeho porušovaniu.

Najrozumnejšie ale bude, ak sa so svojím susedom vopred dohodnete a predstavíte mu váš zámer stavby oplotenia. Veríme, že dôjde k vzájomnému pochopeniu a predídete tak možným susedským sporom.

ZDROJ: Natívny článok spoločnosti NOVAVISIO s.r.o.

Zdieľať obsah