Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok? 

Ak plánujete stavať dom, výber vhodného pozemku bude patriť k prvým aktívnym krokom v rámci celého procesu nového bývania. No čo ak ste našli skvelý pozemok na vytúžený budúci domov, no nie je klasifikovaný ako stavebný? Hoci nie vždy, v mnohých prípadoch môžete zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok. Kedy? Ako?

Poľnohospodársky pozemok podľa zákona

Najskôr si objasnime, čo podľa zákona považujeme za ornú pôdu, resp. poľnohospodársky pozemok.

Podľa § 2 zákona č. 140/2014 Z. z.:

1. Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

2. Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a) záhrada,

b) pozemok na zastavanom území obce,

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak:

  • je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,
  • možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,
  • je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
  • je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Tip:

Zákon 140 zo 16. mája 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia predpisu účinná od 11. 2. 2019.

Môžete stavať na poľnohospodárskej pôde?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že poľnohospodársky pozemok je napríklad orná pôda, záhrada, vinica, chmeľnica, ovocný sad, trvalý trávnatý porast.

O tom, či je možné stavať na poľnohospodárskej pôde, rozhoduje samotná obec, resp. jej územný plán.

Niektoré obce nemajú možnosť územne sa zväčšovať, preto sú v územnom pláne určené na zastavanie aj pozemky, ktoré patria do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tam sa má vždy začať – treba sa zakaždým informovať na obci, či je z hľadiska územného plánu možné na danom mieste stavať a čo konkrétne je možné tam stavať (nie všade môžete postaviť bytový dom, niektoré zóny sú napríklad priemyselné alebo obchodné a pod.).

To znamená, že aj poľnohospodárska pôda môže byť z hľadiska územného plánu určená na zastavanie, no počas povoľovacieho procesu ju treba vždy preklasifikovať.

Poznámka:

Je možné zmeniť územný plán, ale musí prejsť obecným zastupiteľstvom a stojí to nemalé peniaze (pohybujete sa v tisíckach eur).

Celý obsah článku je dostupný pre čitateľov s aktivovaným predplatným. Pokiaľ už ste aktívnym predplatiteľom, pre zobrazenie celého obsahu je potrebné prihlásenie do účtu. Balíky predplatného si môžete do konca júla zakúpiť s uvítacou zľavou 50%.

Zdieľať obsah