Ako môžu do vašej stavby zasiahnuť susedia?

Niet nad dobré susedské vzťahy. Medzi susedmi často desaťročia panujú dobré vzťahy, no môže prísť okamih, keď to začne škrípať. Sused sa rozhodne nadstavovať dom, pristaviť garáž alebo tesne pri plote postaviť obrovský altán s ohniskom, prípadne nový dom „pre mladých“. Všetko sú to činnosti, ktoré ovplyvnia možnosti využitia susedného pozemku, zatienia ho, znížia mieru súkromia na dvore, znemožnia budúcu výstavbu na ňom a podobne. Aby v takomto prípade susedské vzťahy utrpeli čo najmenej, máme k dispozícii zákon, ktorý vymedzuje v tejto oblasti pravidlá.

Zmeny na pozemku

Zákon v podstate stanovuje pravidlá, na ktoré by ľudia so zdravým rozumom a primeranou dávkou slušnosti mali prísť sami. V prípade, že sused plánuje zásadnejšie stavebné zmeny na svojom pozemku, bude si musieť vybaviť stavebné povolenie. Po podaní žiadosti o jeho vydanie pošle príslušný úrad dotknutým účastníkom informáciu o začatí stavebného konania. O účastníkoch tohto konania rozhoduje stavebný úrad a spravidla je to projektant, stavebný dozor, susedia a každý, kto je budúcou stavbou dotknutý.

Ak je reč o susedoch, nemusia to byť vždy len bezprostrední susedia. Účastníkmi sa môžu stať aj susedia v druhom a ďalšom rade, ak ich plánovaná stavba bude ovplyvňovať.

Stavebné konanie obvykle začína územným konaním, v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby na pozemku, jej proporciách, ale aj účele. Každý účastník konania má právo nahliadnuť do projektovej dokumentácie. Práve počas územného konania je potrebné vzniesť všetky pripomienky a námietky. Tu je priestor na vydebatovanie si všetkých sporných bodov. V tejto fáze nie je problém projekt upraviť tak, aby boli všetky strany spokojné. Vyzerá to priam ideálne. Prax je však veľakrát iná. Je dobré si uvedomiť, že susedia by sa mali vedieť dohodnúť. Žijú predsa v bezprostrednej blízkosti a dobré vzťahy sú v tomto prípade nadovšetko.

Vzdialenosti a orientácia stavieb

Umiestnenie stavby na pozemku a jej vzdialenosti od hraníc pozemku stanovuje stavebný zákon a na neho nadväzujúce vyhlášky. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. Odstupy medzi stavbami musia umožňovať údržbu stavieb a využívanie priestorov medzi nimi, musia spĺňať napríklad hygienické požiadavky, požiadavky civilnej ochrany a požiarnej bezpečnosti.

ulica-domy-susedia-zamkova-dlazba-susedstvo-okna-dvere

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku len vtedy, ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené využívanie susedného pozemku na určený účel. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m, pričom v stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak na žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nevyžaduje ani dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov. Výnimky sú možné len na základe výpočtov a meraní, ktoré preukážu splnenie požiadaviek, predovšetkým hygieny a bezpečnosti. Vzdialenosť priečelí budov, na ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Posudzuje sa tiež orientácia stavby vzhľadom na svetové strany, pretože môže dochádzať k zatieneniu susediacich pozemkov. V každom prípade je nutné odsledovať, aby neboli v budúcnosti obmedzené možnosti zastavania susedných pozemkov, a to hlavne pri úzkych parcelách alebo pri pozemkoch nepravidelných tvarov.

Ak počas územného konania s niečím nesúhlasíte alebo máte pocit, že vás nová stavba bude v budúcnosti obmedzovať, je dôležité podať námietku.

Ak vaša námietka nebude uznaná, máte možnosť podať po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby odvolanie na príslušný úrad, ktorý rozhodnutie vydal – a v ďalšom stupni na krajský úrad.

Stavebné konanie a realizačné práce

Ak sú všetky podmienky dodržané a so susedmi ste sa dohodli, nasleduje stavebné konanie (v niektorých prípadoch je možné územné a stavebné konanie zlúčiť), kde stavebník predkladá detailnejší projekt. O stavebnom konaní sú opäť informovaní všetci účastníci konania, majú možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie a podávať pripomienky. Po splnení všetkých zákonných požiadaviek a vyriešení pripomienok je vydané stavebné povolenie. Sú v ňom uvedené všetky podmienky, ktoré je stavebník povinný dodržiavať. Týkajú sa predovšetkým vstupu na pozemok, odstraňovania stavebného odpadu, zaistenia bezpečnosti stavby a jej vplyvu na okolie.

stavebnik-stavebne-konanie-stavebne-povolenie-stavba-domu-projektant-architekt
Zdroj: Xella Group, Ytong

Ak si to vyžadujú okolnosti, sused má povinnosť v nevyhnutnej miere, na nevyhnutnú dobu a za vopred dohodnutých podmienok umožniť vstup na svoj pozemok a strpieť tento stav počas stavebných prác a nevyhnutnej údržby stavby. Stavebník má zároveň povinnosť čo najmenej rušiť užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a dbať na to, aby prácami nevznikli škody. Po ukončení stavby je v takomto prípade stavebník povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, musí poskytnúť vlastníkovi pozemku primeranú náhradu.

Vzhľadom na potrebu zachovania dobrých susedských vzťahov je najlepšie, ak sa obe strany počas celej prípravy a realizácie stavby alebo stavebnej úpravy vždy vopred informujú a dohodnú. Dobrá komunikácia a ohľaduplnosť tak nenaruší vzájomné spolunažívanie.

Urobte si radosť

Skrášlite svoju záhradu alebo interiér vašej domácnosti. Široký výber doplnkov a dekorácií do interiéru či exteriérucelá škála záhradných doplnkov. Môžete ich mať doma už o pár dní.

Čo je dobré si zapamätať?

 • Svojím konaním neohrozujte dobré susedské vzťahy. Akékoľvek stavebné úpravy na pozemku je vhodné včas konzultovať so susedmi.
 • Pri plánovaní stavebných úprav sa vžite do postavenia suseda a posudzujte ich aj s týmto zreteľom.
 • Pamätajte na to, že dohoda je najlepším riešením akéhokoľvek problému.
Zdieľať obsah

Komentáre: 106

 1. Dobrý deň, ja mám takú otázku. Chystáme renováciu bytu a chceme si do obývacej izby dať tehlový obklad. Naša známa nám minule rozprávala, že keď si oni dávali do predsiene kameninový obklad, tak sa po čase prišla správkyňa sťažovať, že oni zaťažili obytný dom a také veci.. Chceme obklad odtiaľto: https://byt-in.sk/tehlove-obklady.php a na ich stránke píše, že paleta váži 540kg, čo je podľa mňadosť. Síce neviem, či celú paletu využijeme, ale aj tak je to dosť veľa kíl. Myslíte, žeby sme to mali nejako riešiť predtým než si to tam dáme, alebo to nemáme riešiť vôbec? Veď čo ak potom sa na nás budú tiež sťažovať ako sa sťažovali susedia kamarátky?

  • Dobrý deň prajem, Marta. Je výborné, že sa zaoberáte aj súvisiacimi problémami. Je pravdou, že uvedený obkladový materiál je pomerne ťažký, pretože 1 m2 podobného obkladu aj s vrstvou lepidla môže dosahovať hmotnosť 25 až 30 kg. Steny panelových domov sú dimenzované na určité statické zaťaženie s dostatočnou rezervou, aby zvládli aj túto záťaž. Trh však ponúka aj ľahšie alternatívy obkladových materiálov. V prípade pochybností by som vám odporúčala osloviť statika, ktorý posúdi konkrétnu situáciu. Na vysokú hmotnosť stavebných materiálov treba myslieť počas celého priebehu rekonštrukcie bytu, a teda všetok stavebný materiál je potrebné rozkladať rovnomerne po podlahovej ploche, predovšetkým po obvode miestností.

   Dúfam, že som vám touto odpoveďou pomohla.

   Majte sa pekne a držím vám palce s vyriešením situácie.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 2. Dobrý deň,
  chcela by som sa informovať ohľadom vzdialenosti medzi stavbami. Rozumiem tomu, že medzi 2 domami musí byť 7m. Čo však v prípade, ak sused má takmer na hranici pozemku postavenú garáž? Tiež tam bude musieť byť dodržaná taká vzdialenosť?
  Ďakujem pekne.

  • Pekný deň prajem, pani Maja,

   v tomto článku píšeme o tom, že vami spomenutá vzdialenosť medzi domami (7 metrov) nemusí byť vždy bezpodmienečne dodržaná. Vo viacerých prípadoch je možné ju zmenšiť. Najlepšie je v tejto veci kontaktovať priamo váš stavebný úrad.

   V prípade, že vám vieme ešte nejako pomôcť, pokojne nás kontaktujte.

   Ďakujem a prajem vám pekný deň.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 3. Dobrý deň,

  chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Máme projekt domu, pri ktorom máme okná z obyvačky a kuchyne smerom na dvor, avšak medzi našim domom a domom suseda cez jednu štvrtinu sú domy oproti sebe, teda vzniká priestor medzi domami, kde by mala byť vzdialenosť min. 7m. U nás to vychádza 5,6. Naše okná sú smerované k nim na mašťaľ, ktorú nemajú zakreslenú v geo.pláne a druhé okno smeruje k susedovi do záhrady. Na ich strane sú 2 okná kúpeľna a wc, cez ktoré nám budú vidieť do vchodu, teda naše a ich okná nie sú oproti sebe. Z druhej strany náš dom dodržiava 2m od hranice. Posunúť sa s domom nemám kam, nakoľko po jeho stranách je vybudovaný oporný múr. Dá sa urobiť nejaká výnimka aby nám takýto projekt Stavebný úrad odsúhlasil? Ďakujem pekne.

  • Pekný deň prajem, pani Jana,

   na vzdialenosti medzi budovami je možné za určitých okolností udeliť výnimku. Všetko je to však v kompetencii stavebného úradu. Obráťte sa priamo na váš príslušný stavebný úrad a požiadajte ich o stanovisko k umiestneniu vašej stavby. Je možné, že po súhlasnom stanovisku vašich susedov nebude problém vydať stavebné povolenie, prípadne bude potrebné v projekte vykonať kompromisné úpravy. Skorá návšteva stavebného úradu vám ušetrí nemalé peniaze, keďže projekt stavby necháte spracovať už s podmienkami, ktoré úrad stanoví.

   Prajem vám pekný deň.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 4. Dobrý večer, bydlíme v rodinném domku v Bratislavě a chtěla bych se zeptat , jak řešit problém s přístřeškem souseda
  /dřevěná konstrukce a Lexan/nad vstupem jejich domu v délce 2,5m. Od domu na kterém je přístřešek uchycen, pokračuje se spádem přibližně 45st. nad náš plot ,který je vzdálen od jejich domu 3m . Prozatím nám do zahrady teče voda ,ale v zimě to asi bude i sních a kyselý kondenzát z odfuku plynového kotle, který je rovněž umístěn ve zdi nad tímto přístřeškem.
  Sousedé vše realizují prostřednictvím firem a vždy v době naší nepřítomnosti.My se k jejich stavebním úpravám nemužeme vyjádřit neboť nikdy nás dopředu o svých záměrech neinformují.
  Děkuji moc za odpověď

  • Pekný deň prajem, pani Jitka,

   konanie vášho suseda tak, ako ho popisujete, sa nám javí v rozpore so zákonom (stavebné úpravy vykonáva zrejme bez stavebného povolenia a zároveň minimálne porušuje vaše vlastnícke právo tým, že presah strechy prístreška orientuje na váš pozemok). S vaším problémom sa obráťte, vo vlastnom záujme, okamžite na príslušný stavebný úrad, kde by vám mali v tejto veci poradiť.

   Držím vám palce.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

  • Dobrý deň, pani Viera,

   žiaľ, s vaším problémom vám nevieme pomôcť, pretože nepoznáme bližšie situáciu. V každom prípade sa skúste so susedom dohodnúť a skúste nájsť riešenie, ktoré bude čo najviac vyhovovať obom stranám. Obrátiť sa môžete aj na príslušný stavebný úrad.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 5. Dobrý deň mám problem zo susedom ktorý absolutne ignoruje vsetko čo namietam pri jeho stavebnej činnosti ktoru realizuje bez projektov a inych naležitosťi na hranici pozemku .Problem terajsí je komin ktori začal stavať cca 2 metre od mojho okna z tim že medzi domami je na najširšom mieste cca 3.2metra no v mieste kde je ten komin je len 2metre a komin odmieta dať nad štít strechy .Najviac to pocitujeme pri inverziach ked máme cely dvor zadimený že ani dychať sa nedá kde sa to má riešiť ešte okrem životneho prostredia ??. A spaluje všetko .

  • Pekný deň prajem, pán Július,

   problémy so susedmi vedia veľmi znepríjemníť život. Zdá sa nám, že sused koná v rozpore so stavebným zákonom. Ak sa s ním nedokážete dohodnúť, obráťte sa na stavebný úrad, ktorý by mal začať v tejto veci konať, keďže sused stavbu stavia zrejme v rozpore s bezpečnostnými predpismi.

   Prajeme vám pevné nervy.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 6. Dobry den, chcela by som sa poradit. Susedia chcu k stavbe (dielna + byt v podkrovi) pristavit pristavbu, ktoru by chceli potiahnut zarovno s dielnou. Pristavba by isla popri nasom pozemku a odstup je len 70 cm. Vyska je 3m a dlzka cca 15m. Nevieme, ci mame takuto stavbu (bude to dom) dovolit. Nechceme mat do buducna problemy. Poculi sme, ze im musime povolit pristup z nasho pozemku ak by chceli robit nejake upravy. Tiez sa moze stat, ze v buducnosti mozu nase deti chciet v tej casti dvora stavat dom a ci tam nebude problem s nejakym odstupom a podobne. Chceme so susedmi dobre vychadzat, ale tiez nechceme mat nejake problemy v buducnosti alebo nase deti. Za radu vopred pekne dakujeme.

  • Pani Lenka, skúste sa na váš problém pozrieť s odstupom. Premyslite si, kde by ste v prípade záujmu postavili na vašom pozemku novú nehnuteľnosť. Rozmýšľajte nad pôdorysom, ale aj nad výškovým usporiadaním stavby. Svoje predstavy porovnajte so susedovými a spoločne skúste nájsť riešenie, ktoré do budúcnosti nebude nikoho z vás obmedzovať vo vlastníctve pozemkov. Prípadne sa poraďte na príslušnom stavebnom úrade, lebo tento orgán dáva definitívne rozhodnutie vo veci umiestnenia stavby v rámci jej povoľovania. Dohodu so susedom o súhlasnom stanovisku k umiestneniu jeho, ale aj prípadnej vašej budúcej stavby, odporúčame spísať písomne, prípadne aj u notára, aby ste mali o nej v budúcnosti nespochybniteľný dokument. Hovorí sa, že dobrý sused je lepší ako rodina. Ak je váš sused naozaj dobrým susedom, určite nájdete riešenie, ktoré bude pre obe strany prijateľné.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 7. Dobrý deň, mám takú otázočku. Máme rodinný dom, potrebujeme urobiť nové kúrenie a vyviesť nový komín na náš dom zozadu ale problém je v Tom že od rohu nášho domu to patrí už susedovi ktorý nám to nechce dovoliť že mu tam bude rúra zavadziat.Uz sme zúfalí a nevieme ako postupovať.Dakujem za každú radu.

  • Pekný deň prajem,

   akýkoľvek zásah na vlastnej nehnuteľnosti zasahujúci do susedovho pozemku je podmienený dohodou medzi majiteľmi nehnuteľností. Nepoznáme bližšiu špecifikáciu komína, použité palivo, veľkosť ani objem komína, ktorým by ste zasahovali do susedovho majetku. Určite by ste pri hľadaní riešenia mali využiť informácie od kominára, ktorý vám bude komín navrhovať, stavať, a ktorý vám ho uvedie do prevádzky. Optimálne by bolo, ak by ste komín vybudovali v rámci vášho objektu. Vieme, že je to spojené so stavebnými zásahmi, no je možné, že sa tejto alternatíve ani nebudete môcť vyhnúť. Pripúšťame tiež, že spoločne nájdete elegantné riešenie, ktoré uspokojí všetky tri strany – vás ako investora, suseda a aj zákonné požiadavky kladené na realizáciu komína. Konečné slovo má v tomto zodpovedný kominár, ktorý má zároveň určite aj skúsenosti s riešením podobných problémov.

   Držíme vám palce.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 8. Sused mal povolenie na vystavbu plota 1rok,az pred dovŕšením tohto datumu zbúrali do vysky asi 1,5m starú stavbu stareho domu a pokračuje v burani ostatných múrov v jeho dvore,je to normalne?aby nám teraz prasil do dvora mame tam bazén a obmedzoval nás v súkromí. Veď najprv mal zbúrať vo dvore steny a potom od nás mohol búrať a hned urobit plot,takto ho musíme trpiet pri jeho pomalom burani aj niekolko mesiacov.Co teraz robit?sused nekomunikuje

  • Dobrý deň,

   je veľká škoda, že sused s vami nekomunikuje. Sused musí stavebné úpravy robiť tak, aby vás čo najmenej obmedzoval vo výkone vašich vlastníckych práv. Pokiaľ mu bolo vydané stavebné povolenie, ako susedia a účastníci stavebného konania by ste mali mať jeho rovnopis. Z neho zistíte, aké podmienky pre výstavbu mu určil stavebný úrad. Preštudujte si tento dokument a keď nadobudnete presvedčenie, že sused porušuje niektoré ustanovenia, sťažujte sa priamo na stavebnom úrade. Oni môžu v tejto veci konať a suseda upozorniť na porušovanie zásad. V prípade nadmerného obťažovania hlukom, prachom, vibráciami a pod. sa môžete obrátiť na mestskú alebo štátnu políciu. Nenechajte problémy, aby sa vyhrotili. Tieto možnosti bývajú obvykle veľmi účinné.

   Prajem vám veľa šťastia a trpezlivosti. Verím, že táto situácia sa vyrieši vo váš prospech.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 9. Sused si bez akékoľvek diskusie postavil na hranici našich pozemkov pristrešnu pergelu na parkovanie auta zo spadom strechy priamo na môj pozemok. Ma betónové základy. Je to normálne? A ako to môžem riešiť?

  • Milý Tomáš,

   podľa toho, čo píšete, tak sused zasiahol do vašich vlastníckych práv. Je to váš pozemok a on nemá právo vám naň – bez vášho súhlasu – odvádzať zrážkové vody. Upozornite na to suseda. Skúste to najprv dohodou. Na striešku môže predsa namontovať žľab a vodu odviesť na svoj pozemok. Ak by ste nepochodili, obráťte sa na príslušný stavebný úrad.
   (Píšete ešte, že pergola má betónové základy. Je možné, že sú to len betónové pätky pod nosnými trámami. Je preto možné, že sused k stavbe nepotreboval stavebné povolenie.)

   S celým tímom Odzákladov.sk vám držíme palce.

   Adriána

 10. Dobry den. Mame dom medzi dvoma domami kde bola planovana cesta medzi nasim a spodmim domom cesta tvaru T s ktorou my nesuhlasime.Na svojom pozemku si chceme staviat garaz kde mala byt povodne tato cesta tvaru T je mozne pokračovať v stavani aj ked susedia su proti?

  • Pekný deň prajem,

   pokiaľ máte na stavbu garáže právoplatné stavebné povolenie, môžete stavať bez akýchkoľvek problémov.

   Majte sa pekne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 11. Ak sused nesuhlasi so stavbou rodinneho domu, tak nie je mozne stavat? Maju susedia taku pravomoc. Mame zahradu, je tam planovana vystavba a chceli by sme stavat.

  • Pekný deň, pani Andrea,

   nepoznáme pomery na vašom pozemku. Ak však splníte požiadavky kladené vaším stavebným úradom na základe stavebného zákona, nie je dôvod, prečo by vám stavba nemala byť povolená. Navštívte preto príslušný stavebný úrad a prekonzultujte svoju požiadavku priamo s nimi. Stavebný úrad vás oboznámi so všetkými prípadnými obmedzeniami týkajúcimi sa výstavby na vašom pozemku. Pokiaľ ich projekt vašej budúcej nehnuteľnosti bude rešpektovať, stavebné povolenie vám bude vydané. Váš sused bude pravdepodobne tiež účastníkom stavebného konania, avšak jeho požiadavky nemôžu ísť nad rámec zákona. Ak by medzi vami a susedom došlo v súvislosti s budúcou stavbou ku sporu, je dobré sa dohodnúť, a to aj za cenu ústupkov.

   Držíme vám palce.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 12. Vedľa mojej drevenej chaty má sused uložené väčšie množstvo reziva.
  Chcel by som vedieť, aká by mala byť najmenšia vzdialenosť horľavého materiálu od mojej stavby.
  Mám obavy z možného požiaru.
  Na aký predpis sa môžem odvolať, aby som mohol argumentovať a vyzvať ho aby si rezivo uložil ďalej od mojej chaty ?

  • Pán Milan,

   riešenie vášho problému je relatívne komplikované. Podľa nášho názoru nie je uskladnené rezivo stavbou, preto nepodlieha stavebnému konaniu. HaZZ zase nemá pravdepodobne oprávnenie kontrolovať fyzické osoby. Máme poznatok, že pri riešení podobných problémov pomohlo miestne prešetrenie nariadené príslušným stavebným úradom za prítomnosti dotknutých orgánov štátnej správy (teda aj HaZZ). Preferujeme však dohodu medzi susedmi.

   Držíme vám palce a v prípade ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 13. Dobrý deň,
  prosím Vás o radu. Sused si chce bez nášho súhlasu namontovať vonkajšiu klimatizáciu a dva uzemňovače bleskozvodu k svojej zadnej stene domu, ktorá ale hraničí s našim pozemkom-dvorom. Od steny má sused svojich len cca 15cm, kde chce namontovať klímu a uzemňovače, ale všetky výpary z klimatizácie budú vyfukovať do nášho dvora a okna. Je nejaký zákon, ktorý by mu nariadil preložiť zemniče a klímu do svojho dvora-na svoj pozemok? Môžem podať námietku na stavebný úrad?
  Ďakujem veľmi pekne.

  • Pani Barbora, jednoznačne sa čo najskôr obráťte v tejto veci na príslušný stavebný úrad.

   Verím, že všetko dobre dopadne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 14. Dobrý deň, sused ide stavať dom na vedľajšom pozemku. Ten je však úzky. Medzi našim a jeho novopostaveným domom by bolo 5 metrov, strecha nad našim pozemkom. Náš dom je takmer 100-ročný a bez základov, preto nesúhlasíme so stavbou tak blízko. Ak susedovi stav. úrad povolí stavať, môžme sa nejako brániť a musí stav. úrad zobrať charakter našej stavby do úvahy? Ďakujem.

  • Pekný deň prajem, pani Monika,

   zo zákona musíte byť účastníčkou stavebného konania. Svoje námietky voči umiestneniu stavby suseda máte možnosť vzniesť počas neho. Odporúčame vám však včas navštíviť stavebný úrad a informovať sa o možnostiach, ktoré máte vy aj váš sused. Najlepším riešením by bola dohoda medzi vami, ktorá by rešpektovala nároky oboch strán a aj špecifiká vašej stavby.

   Majte sa pekne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 15. Dobrý deň.chcem sa spýtať sused postavil garáž pol metra od nášho pozemku , vlastne tri metre od nášho okná zastával nám výhľad z obývačky garáž je dlhá asi 12 metrov.dali sme to na stavebný úrad ale nič s tým nerobia a on stavia ďalej kde sa máme obrátiť alebo čo máme robiť ďalej.dakujem

  • Pani Viera,

   garáž dlhú asi 12 metrov nemohol váš sused postaviť bez stavebného povolenia. Ak ste sa vo veci jej umiestnenia obrátili na príslušný stavebný úrad a ten nekoná, obráťte sa na jeho nadriadený orgán. V zmysle Stavebného zákona vo veciach, v ktorých v správnom konaní na prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu na druhom stupni krajský stavebný úrad. Sťažnosť tak môžete podať na príslušný krajský úrad.

   Verím, že sa vám vašu situáciu podarí vyriešiť.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 16. Dobrý deň, Chcem sa spýtať ak máme pri rodinnom dome zimnú záhradu, ktorá je presklená z troch strán pričom jedná presklená stena je od hranice pozemku 2m. Tu si sused ide postaviť dom s odstupom 2m od hranice na tejto stene nebude mať okná. Nemal by dodržať odstup 7m?
  Ďakujem Renáta

  • Pani Renáta,

   umiestnenie zamýšľanej nehnuteľnosti vášho suseda bude predmetom stavebného konania, ku ktorému bude potrebné vaše stanovisko. Nemusíte s umiestnením stavby súhlasiť, prípadne sa pokúste so susedom dohodnúť sa na kompromisnom riešení. Riešenie môžete hľadať aj v súčinnosti s príslušným stavebným úradom.

   V prípade ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 17. Dobry den Chcel by som info v diaľke medzi ostatnými susedmi moje susedné okná do mojho pozemku je tam zdalenos 7 metrou ale sused vydy my do okien a buducnosty chcem staviat dom.
  Dakujem jan

  • Vážený pán Ján,

   v prípade akýchkoľvek otázok vo vzťahu k vzdialenostiam medzi nehnuteľnosťami (aj tými budúcimi) sa obráťte na príslušný stavebný úrad.

   S pozdravom

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 18. Dobry den, obraciame sa na vas s nasledovnym problemom – prave sme dostali oznamenie o začati stavby na susednom pozemku, pricom stavba by mala byt hala pneuservisu vysoka 6m, v rozmeroch 14 x 12m. Stavba by mala byt situovana v bezprostrednej blizkosti nasho plotu v zahrade, cim nam kompletne zatieni zahony a ovocne stromy (juzna strana). Okrem toho ma stavba naplanovane velke okna smerujuce do nasej zahrady, cim bude vyrazne narusene nase sukromie. Za uplny nezmysel vsak povazujeme, ze planovana stavba ma byt povolena v obytnej zone mesta, kde pochopitelne nebude zapadat ani po architektonickej stranke. Ako je mozne, ze stavebny urad a mesto vobec uvazuju o takejto stavbe v obytnej zone? Co mozeme robit? Samozrejme, vyjadrime ako susedia namietku, ale ako postupovat, ak ju urad nebude brat do uvahy? So susedom je dohoda nemozna, pokusy v minulosti ohladom jeho neohladuplneho konania zakazdym zlyhali. Budeme velmi vdacni za akukolvek radu. Dakujeme! Alzbeta

  • Pani Alžbeta,

   zrejme ste dostali oznámenie o začiatku stavebného, resp. územného konania. Ako majiteľka susediaceho pozemku a nehnuteľnosti na ňom budete určite účastníčkou tohto konania, na ktorom budete môcť vzniesť svoje pripomienky k umiestneniu stavby, ako aj k jej veľkosti. Pokiaľ nie sú vaše pripomienky nad rámec zákona, stavebný úrad ich musí akceptovať. Pokiaľ by sa tak nestalo, máte vždy možnosť odvolávať sa voči vydaným rozhodnutiam v lehotách, ktoré musia byť na nich uvedené. V prípade nespokojnosti s priebehom konania sa môžete obrátiť na nadriadený orgán, ktorým je príslušný krajský úrad.
   (Novostavba haly pneuservisu bude musieť spĺňať napr. požiarne predpisy, zároveň vás nesmie obmedzovať vo vašich vlastníckych právach – hluk, tienenie a pod. Ak máte pre vaše miesto bydliska spracovaný územný plán, stavba musí spĺňať aj kritériá stanovené v ňom.)

   Držím vám palce a pevne verím, že situácia pre vás dopadne pozitívne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 19. Dobry den,
  mame stavebne povolenie a zacali sme upravovat teren, avsak zistili sme,ze stavbu (hospodarsku budovu) potrebujeme posunut viac dopredu a k susedom. Viem,ze od spolocnych hranic pozemku mame byt 2m, my by sme nechali aj styri. Aky je postup pri zmene umiestnenia stavby? Z pozemkového fondu je vynaty cely pozemok.
  Moze sused namietat, ked bude mat popoludní kratsie slnko ako doteteraz?
  Anna P

  • Pani Anna,

   právoplatné stavebné povolenie je záväzný dokument, ktorý ste povinní pri stavbe dodržať. V prípade, že plánujete významnú zmenu (a vaša zmena bude pravdepodobne významná), nevyhnete sa návšteve stavebného úradu a podaniu žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. V tomto konaní budú brané do úvahy aj prípadné pripomienky susedov.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 20. Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať investor na susednom pozemku za naším bytovým domom chce postaviť 5 poschodový bytový komplex a chce odstrániť aj tú poslednú zeleň z nášho okolia a vybudovať tam cestu k budúcemu komplexu ako spoločenstvo vlastníkov sa proti tomu chceme brániť, písali ste v predchádzajúcich odpovediach rôzne presné vzdialenosti od rodinných domov a pod. v ktorom zákone by som tieto maximálne povolené vzdialenosti našiel, lebo v stavebnom zákone som si to nevšimol. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  • Vážený pán Filip,

   vzdialenosti, o ktorých píšete, rieši Vyhláška č.532/2002 Z.z. Je bežne dostupná na internete.

   Prajeme vám veľa energie vo vašom boji.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 21. dobry den , sused mal povolenie narekonstrukciu zahradneho domu a to nove priecky a zmenu strechy z sikmej na ackovu . sused zbural celu stavbu po zaklady , je to este rekonstrukcia alebo je to uz nova stavba . za odpoved velmi pekne dakujem

  • Pán Jozef,

   podmienky rekonštrukcie záhradného domu sú stanovené v právoplatnom stavebnom povolení. Zrejme ste ho obdržali aj vy, keďže ste sused. Preštudujte si jeho znenie. Ak si myslíte, že sused koná v rozpore so stavebným povolením, môžete sa obrátiť na stavebný úrad, ktorý ho vydal.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 22. Dobrý deň. Som majiteľkou pozemku – po mojich rodičoch. Susedom je môj brat,ktorý zdedil rodičovský dom.Rodičia spravili plot ešte za ich života-cca 30 rokov dozadu medzi dvorom a záhradou. Dvor patrí k rodinnému domu a záhrada je moja. Pri vymeriavaní pozemku ku SP sme zistili, že v bratovom dvore sú cca 2 m šírky z mojej parcely. Daľším susedom je obecný úrad-je to plocha medzi mojim pozemkom a cestou. S bratom sme sa dohodli, že nebudeme búrať plot-záhrada je dosť veľká. Obecný úrad nám podpísal vjazd v šírke 4 m avšak dal si podmienku cca 0,5 m od hranice pozemku-môže takto postupovať-vjazd je úplne ,mimo nášho požadovaného vstupu – prístrešok na auto je absolútne nedostupný, možno akurát spevnená plocha. OU chce na pozemku vybudovať parkovisko, pričom ma ako jedinú susedu o zámere neinformoval Ďakujem

  • Dobrý deň prajem, pani Anna,

   ak som správne porozumela, tak vy ako majiteľka pozemku (záhrady po rodičoch) sa snažíte získať nový vjazd z opačnej strany cez pozemok obce. V tomto prípade je pánom situácie obec. Zvlášť v tom prípade, ak má obec na pozemku investičný zámer (parkovisko). Pokúste sa s obcou dohodnúť. K stavebnému konaniu pre výstavbu parkoviska máte právo byť prizvaná, keďže ste majiteľkou susedného pozemku. Môžete vzniesť svoje stanovisko. Toto konanie by sa dalo využiť aj k získaniu vjazdu na váš pozemok na mieste, kde je to pre vás výhodnejšie tak, aby obe strany konania urobili ústupky, a získali tak riešenia, ktoré budú pre obe strany rovnako výhodné.

   Držím vám palce.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 23. Dobrý večer.Obraciam sa na vás o radu.Sused predal svoj pozemok developérom.Náhodou som sa dozvedel,že tam chcú stavať obytné šesťbytovky,a čo ma najviac šokovalo,že cestná komunikácia má viesť vedľa môjho domu.Vzdialenosť medzi mojim domom a hranicou pozemku je 0.50 cm!! Poznamenávam,že dom bol postavený v r.1926 /,neviem aké boli vtedy zákony,preto tá malá vzdialenosť / a je z nepálených tehál.Dom je v dobrej kondícii,no mám veľmi veľké obavy aby mi dom „neľahol“. ( bagre,nákladné autá,domiešavače a pod) No a samozrejme premávka do budúcnosti(špina,prach,smrad hluk). Moja otázka znie nasledovne: je to vôbec možné a môže ísť cesta tak blízko domu? Môžem sa vôbec nejako proti tomu brániť? A mám vôbec šancu? Veď je všeobecne známe,že si vedia presadiť svoje!!!! Ďakujem za odpoveď.

  • Vážený pán Ivan,

   vaša situácia je tak, ako píšete, mimoriadne komplikovaná. V prípade, že budete chcieť ovplyvniť povoľovacie konanie k zamýšľanej stavbe bytovky, musíte zmobilizovať sily – tie svoje, ale aj sily susedov. Všetci môžete písomne žiadať stavebný úrad o to, aby ste sa stali účastníkmi stavebného konania – len takto budete mať šancu ovplyvniť ho. Treba si však uvedomiť aj to, že majiteľ pozemku s ním má nejaké plány, a tak bude logicky hľadať všetky cesty, aby ich realizoval. Bude potrebné teda hľadať kompromisné riešenie.

   Určite nadefinujte svoje požiadavky k zamýšľanej výstavbe tak, aby nebola ohrozená stavba vášho domu. Urobte si podrobnú fotodokumentáciu. Ak bude stavba povolená a budete mať pocit, že vašu nehnuteľnosť tieto práce poškodzujú, okamžite sa obráťte na investora stavby, stavebný dozor, stavebný úrad, prípadne aj na políciu. Stav sa dá v ktoromkoľvek štádiu posúdiť a postupy výstavby sa budú musieť v záujme vašej nehnuteľnosti upraviť.

   Želáme vám pevné nervy a šťastný výsledok.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 24. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na stavbu domu ktorý postavil sused.Som sice až druhý sused ale postavil dom vysoký asi 15metrov a na streche je terasa z ktorej je všetko vidieť do našeho dvora.takže nemáme žiadne súkromie. Vôbec nás nevolali k stavebnému konaniu. A teraz sme sa dozvedeli že hneď vedla idú stavať bytový dom ešte do večšej výšky Poraďte čo robyť

  • Vážený pán Eduard,

   ste v neľahkej situácii.
   1. zistite si na stavebnom úrade, ako bolo vydané stavebné povolenie, a či je stavba, čo sa týka rozmerov, postavená v súlade s ním. Ak nie, môžete okamžite namietať.
   2. zároveň zistite, či je stavba už skolaudovaná. Ak náhodou nie, opäť máte akú-takú možnosť dosiahnuť jej zmenu.

   K zamýšľanej výstavbe bytového domu: požiadajte písomne stavebný úrad o to, aby vás prizvali k stavebnému konaniu ako účastníka tohoto konania. Potom budete môcť vznášať pripomienky. O účasť na stavebnom konaní majú právo požiadať aj všetci vaši susedia, ktorí budú nejakým spôsobom stavbou dotknutí. (Čím viac hlasov, tým väčšia sila.)

   Držíme vám palce!

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 25. Chcem sa opýtať, v stavebnom povolení je uvedené, že stavebník oddelí svoj pozemok od susedovho plotom pred začatím stavebných prác. Tento týždeň začal stavať a pozemky oddelil len páskou, kde sa môžem obrátiť, keďže nedodržiava podmienky uvedené v stavebnom povolení. Ďakujem za odpoveď

  • Pani Eva, upozornite na túto skutočnosť priamo suseda a skúste sa s ním dohodnúť. Máte možnosť dať aj podnet na príslušný stavebný úrad.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 26. Dobry den,chceme postavit okolo domu betonovy plot.Co k tomu potrebujeme(povolenia,podpisy susedovcov?)Teraz je tam pletivovy plot.Zahradu sme odkupili od SPF ale aj z jednej aj druhej strany si este pred odkupenim susedovci z pozemku nelegalne odobrali.Ako to riesit?

  • Mirka, váš podnet pozostáva z dvoch otázok:

   1. Váš pozemok je jednoznačne definovaný listom vlastníctva a zakreslený je v katastrálnej mape. Máte právo si zavolať geodeta, ktorý vám pozemok vymeria a vyznačí. Tento pozemok máte právo si aj ohraničiť.

   2. K výstavbe plota v niektorých prípadoch postačuje písomné ohlásenie stavebnému úradu. Ten však môže od vás (v závislosti od konštrukcie budúceho plota) žiadať aj vybavenie kompletného stavebného povolenia. Najlepšie preto urobíte, ak sa budete na príslušnom stavebnom úrade vopred informovať osobne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 27. Dobry den,
  Chcela som sa spytat, ci existuje nejaky zakon ohladne vystavby mastali a hospodarskych budov.
  Mame novych susedov, ktori chcu chovat hospodarske zvierata a postavit mastale na pozemku vedla nasho.
  Vobec s tym nesuhlasime, aby sme mali vedla domu farmu s polnohospodarskymi zvieratami.
  Poradite mi prosim na koho sa mam obratit?
  Dakujem.

  • Pekný deň prajem, pani Darina,

   s riešením vášho problému sa obráťte na príslušný stavebný úrad, prípadne aj na obecný úrad. Váš sused bude môcť hospodárske budovy stavať až po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Počas stavebného konania budú okrem iného posudzované aj vplyvy stavieb a ich využívania na životné prostredie, ale aj hygiena prevádzky. Vyjadriť sa budete môcť i vy ako majitelia susednej nehnuteľnosti.

   Držím vám palce, aby sa situácia vyriešila k vašej spokojnosti.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 28. Dobrý deň
  Podal som na príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie a všetky kôty som dodržal 7 m od stavby a 2 m od hranice pozemku a sused mal námietku úplne irelevatnú , Ide o garáž v rozmeroch 5000mm x7000mm s pultovou strechou kde najvyšší bod je 4010 mm. Sused podal námietku a tým vlastne spochybnil rozhodnutie pred schválením stavebného povolenia vraj výška strechy je príliž vysoká a nemal by dostačujúce svetlo do momentálnej garáže . Žiaľ stavebný úrad jeho námietku prijal a mňa ako stavebníka vyzval na zmenu umietnenia stavby . Chcel by som sa opýtať či tak stavebný úrad konal správne a ak áno načo sú potom stanovené v stavebnom zákone kôty odstupov .
  Ďakujem

  • Pekný deň, pán Jozef,

   my nemôžeme posudzovať rozhodnutie stavebného úradu. Rozhodne existuje možnosť odvolania sa voči rozhodnutiu, ktorá je v poučení na konci každého úradného rozhodnutia. Využite túto možnosť, prípadne sa pokúste o dohodu so susedom tak, aby mohlo byť stavebné povolenie vydané k obojstrannej spokojnosti.

   Držíme vám palce.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 29. Dobrý večer mám otázočku ,chcem si vybetonovať dvor a môj pozemok je po susedovú stenu keďže dom je postavený na medzi.

  • Pekný deň prajem, Marek,
   pravdepodobne ste svoju otázku nedokončili. Pokojne ju dopíšte a radi vám pomôžeme, ak budeme vedieť 🙂

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 30. Dobrý večer, mám na Vás takúto prosbu.Brat kúpil rod. dom.Zo zadnej časti domu má sused na jeho stenách vysadené tujky asi vo výške 2 metro a tiež mu tujky zakrývajú kuchynské okno.Chcel by dom zatepliť i z tej strany od suseda a vymeniť okná i strešnú krytinu.Prosím Vás mám pocit ,že tie tuje poškodzujú fasádu.Ako má postupovať.Sused má dom postavený asi 8 rokov a tento dom má vek približne 60 rokov.Bojím sa ,že korene tých tújok môžu poškodiť i stavbu domu .ďakujem veľmi pekne

  • Pán Vladimír,

   akákoľvek výsadba by nemala byť bližšie ako dva metre od hranice pozemku. Rovnako by vysadené stromy nemali poškodzovať cudzí majetok. Požiadajte preto suseda, aby tujky odstránil, prípadne presadil. Vaše argumenty obstoja aj pri prípadnom riešení sporu na príslušnom obecnom úrade, na ktorý sa môžete tiež obrátiť. Vzhľadom na susedské vzťahy však preferujeme dohodu.

   Majte sa pekne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 31. Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Medzi šiestimi domami, tri domy sú zľava a tri domy sú zprava sa nachádza pozemok, ktorý kúpil VÚC a chce tam z eurofondov postaviť dom sociálnych služieb pre 12 psychiatrických pacientov, jedna sa o bungalov s rozlohou 40m x 11m. S parkovacími miestami a oddychovou zónou. Okolo celého objektu chcú postaviť 2 metrový múr, čím zatienia skoro všetkým záhrady. Je možné, ak sa všetci susedia dohodnú, že to tam z tohto dôvodu nechceme a podáme námietku, stavba sa nebude realizovať? Ďakujem.

  • Pán Roman,

   skúste sa v rámci stavebného konania dohodnúť. To by bola najlepšia situácia. Pokúste sa navrhnúť riešenie, ktoré by vyhovovalo obom stranám. Je možné si vyžiadať svetlotechnický posudok. Stavbe však zrejme nezabránite.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 32. Dobrý večer,
  kúpili sme pozemok ktory je 20m široký a dlhý asi 30 metrov. Pozemok má už som susedov zo všetkých 3 strán. z toho jeden sused ma obytné okná a teda aj stenu domu necelé dva metret od hranice pozemku. Preto žiaľ asi budeme musieť stavať v strede pozemku a ,,rozbiť “ si tak všetku potencialnu záhradu a zelenú plochu, ktorú sme chceli, čo najväčšiui. Planujeme postaviť dvojpodlažný dom so sedlovou strechou, podľa UPI je to možné. Je ale možné, že zatienime susedom pozemok, môžu nás v stavbe kvôoli tomu obmedziť? ďakujem

  • Pekný deň prajem, Lenka,

   susedia budú určite účastníkmi stavebného konania. Odporúčame vám však komunikovať s nimi od začiatku. Hovorte s nimi o vašom zámere a pokúste sa nájsť riešenia, ktoré budú vyhovovať všetkým stranám. Ak máte dobré vzťahy so susedmi, môžu vám umožniť postaviť nehnuteľnosť aj bližšie, ako to povoľuje zákon. Veľa vie vo veci urobiť aj projektant, ktorý môže navrhnúť stavbu tak, aby čo najmenej tienila susednú stavbu.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 33. Dobry den, 4 metre od hranice domu je planovana vystavba pristupovej cesty pre dalsie planovane rodinne domy, pricom nulovy bod cesty je o 1,2 vyssie ako nulovy bod domu. Je zakonom stanovena len minimalna vzdialenost, alebo zohladnuje zakon aj taketo vyskove rozdiely?

  • Pán Michal, nepodarilo sa nám zistiť predpis, ktorý by váš problém riešil. V každom prípade buďte aktívny. Žiadajte, aby ste boli účastníkom stavebného konania a apelujte na to, aby projekt cesty, ako aj jej realizácia, riešili ekológiu prevádzky = zachytávanie olejov, chemických látok (posypové soli) a odvádzanie zrážkových vôd, aby vaša stavba nimi nebola v budúcnosti ohrozovaná.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 34. Dobrý deň,
  chcem sa opýtať, či je opravnené s mojej strany podať niejakú stažnosť, alebo pozastavenie stavby na krajský úrad, ak stavebník na susediacom pozemku stavia niekoľko bungalovou, jeden z nich je už aj skolaudovany, to sme sa dozvedeli až teraz, neboli sme ani prizvaný ku kolaudacii. Pri stavebnom konaní v roku 2018 som žiadal výšky stavieb, ktoré som dodnes nedostal, a žiadal som o nenavyšovanie terenu. Úrad vyhovel a napísal to aj do Stavebného povolenia. Lenže realita je iná, všetky domy sú cca o 0,75 – 1 m nad pôvodný terén a stavebník celý pozemok zaváža a dorovnáva. Rozdiel medzi pôvodným a terajším terénom je cca 0,5 – 0,8 metra. 100 m pozdlž nášho pozemku, kde hranica pozemku je 3m od nášho domu. Pozemok je ílovity kde je problém so spodnou vodou a pri daždoch s vrchnou. Zo strany stavebného úradu nebolo žiadne konanie ohľadom zmeny terenu a odtokových pomerov. Zo stavebníkom som rozprával a žiadal ho aby nenavážali hlinu a na miestny stavebný úrad som sa tiež obrátil, ale žiadna odozva.
  Je to v poriadku?