dedina-domy-ulice-susedia-garaze-obloha

Niet nad dobré susedské vzťahy. Medzi susedmi často desaťročia panujú dobré vzťahy, no môže prísť okamih, keď to začne škrípať. Sused sa rozhodne nadstavovať dom, pristaviť garáž alebo tesne pri plote postaviť obrovský altán s ohniskom, prípadne nový dom „pre mladých“. Všetko sú to činnosti, ktoré ovplyvnia možnosti využitia susedného pozemku, zatienia ho, znížia mieru súkromia na dvore, znemožnia budúcu výstavbu na ňom a podobne. Aby v takomto prípade susedské vzťahy utrpeli čo najmenej, máme k dispozícii zákon, ktorý vymedzuje v tejto oblasti pravidlá.

Zmeny na pozemku

Zákon v podstate stanovuje pravidlá, na ktoré by ľudia so zdravým rozumom a primeranou dávkou slušnosti mali prísť sami. V prípade, že sused plánuje zásadnejšie stavebné zmeny na svojom pozemku, bude si musieť vybaviť stavebné povolenie. Po podaní žiadosti o jeho vydanie pošle príslušný úrad dotknutým účastníkom informáciu o začatí stavebného konania. O účastníkoch tohto konania rozhoduje stavebný úrad a spravidla je to projektant, stavebný dozor, susedia a každý, kto je budúcou stavbou dotknutý.

Ak je reč o susedoch, nemusia to byť vždy len bezprostrední susedia. Účastníkmi sa môžu stať aj susedia v druhom a ďalšom rade, ak ich plánovaná stavba bude ovplyvňovať.

Stavebné konanie obvykle začína územným konaním, v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby na pozemku, jej proporciách, ale aj účele. Každý účastník konania má právo nahliadnuť do projektovej dokumentácie. Práve počas územného konania je potrebné vzniesť všetky pripomienky a námietky. Tu je priestor na vydebatovanie si všetkých sporných bodov. V tejto fáze nie je problém projekt upraviť tak, aby boli všetky strany spokojné. Vyzerá to priam ideálne. Prax je však veľakrát iná. Je dobré si uvedomiť, že susedia by sa mali vedieť dohodnúť. Žijú predsa v bezprostrednej blízkosti a dobré vzťahy sú v tomto prípade nadovšetko.

Vzdialenosti a orientácia stavieb

Umiestnenie stavby na pozemku a jej vzdialenosti od hraníc pozemku stanovuje stavebný zákon a na neho nadväzujúce vyhlášky. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. Odstupy medzi stavbami musia umožňovať údržbu stavieb a využívanie priestorov medzi nimi, musia spĺňať napríklad hygienické požiadavky, požiadavky civilnej ochrany a požiarnej bezpečnosti.

ulica-domy-susedia-zamkova-dlazba-susedstvo-okna-dvere

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku len vtedy, ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené využívanie susedného pozemku na určený účel. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m, pričom v stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak na žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nevyžaduje ani dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov. Výnimky sú možné len na základe výpočtov a meraní, ktoré preukážu splnenie požiadaviek, predovšetkým hygieny a bezpečnosti. Vzdialenosť priečelí budov, na ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Posudzuje sa tiež orientácia stavby vzhľadom na svetové strany, pretože môže dochádzať k zatieneniu susediacich pozemkov. V každom prípade je nutné odsledovať, aby neboli v budúcnosti obmedzené možnosti zastavania susedných pozemkov, a to hlavne pri úzkych parcelách alebo pri pozemkoch nepravidelných tvarov.

Ak počas územného konania s niečím nesúhlasíte alebo máte pocit, že vás nová stavba bude v budúcnosti obmedzovať, je dôležité podať námietku.

Ak vaša námietka nebude uznaná, máte možnosť podať po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby odvolanie na príslušný úrad, ktorý rozhodnutie vydal – a v ďalšom stupni na krajský úrad.

Stavebné konanie a realizačné práce

Ak sú všetky podmienky dodržané a so susedmi ste sa dohodli, nasleduje stavebné konanie (v niektorých prípadoch je možné územné a stavebné konanie zlúčiť), kde stavebník predkladá detailnejší projekt. O stavebnom konaní sú opäť informovaní všetci účastníci konania, majú možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie a podávať pripomienky. Po splnení všetkých zákonných požiadaviek a vyriešení pripomienok je vydané stavebné povolenie. Sú v ňom uvedené všetky podmienky, ktoré je stavebník povinný dodržiavať. Týkajú sa predovšetkým vstupu na pozemok, odstraňovania stavebného odpadu, zaistenia bezpečnosti stavby a jej vplyvu na okolie.

stavebnik-stavebne-konanie-stavebne-povolenie-stavba-domu-projektant-architekt
Zdroj: Xella Group, Ytong

Ak si to vyžadujú okolnosti, sused má povinnosť v nevyhnutnej miere, na nevyhnutnú dobu a za vopred dohodnutých podmienok umožniť vstup na svoj pozemok a strpieť tento stav počas stavebných prác a nevyhnutnej údržby stavby. Stavebník má zároveň povinnosť čo najmenej rušiť užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a dbať na to, aby prácami nevznikli škody. Po ukončení stavby je v takomto prípade stavebník povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, musí poskytnúť vlastníkovi pozemku primeranú náhradu.

Vzhľadom na potrebu zachovania dobrých susedských vzťahov je najlepšie, ak sa obe strany počas celej prípravy a realizácie stavby alebo stavebnej úpravy vždy vopred informujú a dohodnú. Dobrá komunikácia a ohľaduplnosť tak nenaruší vzájomné spolunažívanie.

Čo je dobré si zapamätať?

 • Svojím konaním neohrozujte dobré susedské vzťahy. Akékoľvek stavebné úpravy na pozemku je vhodné včas konzultovať so susedmi.
 • Pri plánovaní stavebných úprav sa vžite do postavenia suseda a posudzujte ich aj s týmto zreteľom.
 • Pamätajte na to, že dohoda je najlepším riešením akéhokoľvek problému.

4 KOMENTÁRE

 1. Dobrý deň, ja mám takú otázku. Chystáme renováciu bytu a chceme si do obývacej izby dať tehlový obklad. Naša známa nám minule rozprávala, že keď si oni dávali do predsiene kameninový obklad, tak sa po čase prišla správkyňa sťažovať, že oni zaťažili obytný dom a také veci.. Chceme obklad odtiaľto: https://byt-in.sk/tehlove-obklady.php a na ich stránke píše, že paleta váži 540kg, čo je podľa mňadosť. Síce neviem, či celú paletu využijeme, ale aj tak je to dosť veľa kíl. Myslíte, žeby sme to mali nejako riešiť predtým než si to tam dáme, alebo to nemáme riešiť vôbec? Veď čo ak potom sa na nás budú tiež sťažovať ako sa sťažovali susedia kamarátky?

  • Dobrý deň prajem, Marta. Je výborné, že sa zaoberáte aj súvisiacimi problémami. Je pravdou, že uvedený obkladový materiál je pomerne ťažký, pretože 1 m2 podobného obkladu aj s vrstvou lepidla môže dosahovať hmotnosť 25 až 30 kg. Steny panelových domov sú dimenzované na určité statické zaťaženie s dostatočnou rezervou, aby zvládli aj túto záťaž. Trh však ponúka aj ľahšie alternatívy obkladových materiálov. V prípade pochybností by som vám odporúčala osloviť statika, ktorý posúdi konkrétnu situáciu. Na vysokú hmotnosť stavebných materiálov treba myslieť počas celého priebehu rekonštrukcie bytu, a teda všetok stavebný materiál je potrebné rozkladať rovnomerne po podlahovej ploche, predovšetkým po obvode miestností.

   Dúfam, že som vám touto odpoveďou pomohla.

   Majte sa pekne a držím vám palce s vyriešením situácie.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 2. Dobrý deň,
  chcela by som sa informovať ohľadom vzdialenosti medzi stavbami. Rozumiem tomu, že medzi 2 domami musí byť 7m. Čo však v prípade, ak sused má takmer na hranici pozemku postavenú garáž? Tiež tam bude musieť byť dodržaná taká vzdialenosť?
  Ďakujem pekne.

  • Pekný deň prajem, pani Maja,

   v tomto článku píšeme o tom, že vami spomenutá vzdialenosť medzi domami (7 metrov) nemusí byť vždy bezpodmienečne dodržaná. Vo viacerých prípadoch je možné ju zmenšiť. Najlepšie je v tejto veci kontaktovať priamo váš stavebný úrad.

   V prípade, že vám vieme ešte nejako pomôcť, pokojne nás kontaktujte.

   Ďakujem a prajem vám pekný deň.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

DISKUSIA

Prosím vložte váš komentár
Please enter your name here