Chcete využívať slnečnú energiu na ohrev vody alebo aj na výrobu elektrickej energie?

Zhoršujúci sa stav životného prostredia a pomerne obmedzené zdroje fosílnych palív vedú ľudstvo v posledných desaťročiach k čoraz intenzívnejšiemu využívaniu solárnej energie. Ide o energiu, ktorú nám poskytuje slnko v rôznych dávkach počas celého roka a nikto za ňu nič nechce. Prečo ju teda nevyužívať v najvyššej možnej miere?

Využitiu energie slnka dnes už nestojí nič v ceste. Výrobe a montáži solárnych zariadení sa na celom svete venuje množstvo firiem, čo má priaznivý vplyv na zlepšovanie parametrov a aj na znižovanie cien týchto zariadení. K popularizácii solárnych zariadení prispievajú aj viaceré dotačné programy, ktoré sa pravidelne uchádzajú o priazeň záujemcov.

Solárne kolektory

Pomocou solárnych kolektorov môžeme pripraviť teplú vodu pre domácnosť, ktorú môžeme použiť na vykurovanie obytných priestorov, prípadne skleníkov alebo zimných záhrad, na ohrev vody v bazéne alebo ako teplú vodu na kúpeľ a ostatné hygienické účely.

Vedeli ste, že…?

Prepočty odborníkov hovoria, že použitím solárnych kolektorov je v optimálnych podmienkach možné usporiť až 75 % z celoročných nákladov na prípravu teplej vody.

Na výkonnosť týchto systémov majú vplyv predovšetkým klimatické podmienky, počet slnečných dní v roku a vyspelosť technického riešenia danej solárnej sústavy. Rozhodujúce však je umiestnenie na streche. Ideálnou orientáciou na umiestnenie kolektorov je strecha orientovaná na juhozápad. Solárny systém dosahuje najvyššiu účinnosť vtedy, keď naň slnečné lúče dopadajú pod uhlom 90°. Avšak výška slnka nad obzorom sa mení počas dňa aj počas ročných období, preto je pri hľadaní optimálneho uhla sklonu solárnych kolektorov potrebné nájsť kompromis. Tým sa javí nastavenie uhla sklonu na 30°. Solárne kolektory s takýmto sklonom a nasmerovaním na juhozápad dokážu v priebehu roka dosiahnuť až 95 % optimálneho zisku.

Vhodný sklon panelov je možné zabezpečiť aj na plochých strechách, a to použitím špeciálnych nastaviteľných držiakov. Otázkou je aj vhodné výškové umiestnenie solárnych panelov na strešnej rovine. V tomto prípade sa osvedčilo umiestnenie v hornej časti strechy, keď napríklad v zime nie je činnosť panelov obmedzovaná zosunutým snehom.

Slnečné kolektory majú obvykle rozmery 1 × 2 m a na pokrytie bežnej spotreby štvor až šesťčlennej domácnosti sú potrebné tri takéto panely s 300-litrovým zásobníkom. Ak by však takáto rodina mala vyššie nároky na ohrev teplej vody a používala ju napríklad aj na ohrev bazéna a vykurovanie väčších priestorov, musel by sa počet kolektorov úmerne zvýšiť. Hovoriť o návratnosti investícií do solárneho systému je preto veľmi ťažké. Vo všeobecnosti sa dá uvažovať nad desiatimi až jedenástimi rokmi. V prípade využitia niektorého z dotačných programov sa tento čas skráti asi o tretinu.

Vedeli ste, že…?

Na návratnosť investícií má vplyv aj správanie ľudí v domácnosti. Paradoxne, ak sú sporivejší a míňajú menej teplej vody alebo vykurujú priestory na nižšie teploty, návratnosť investície do zariadenia je dlhšia. Pri rozšafnejšom prístupe sa čas návratnosti skracuje.

Fotovoltické články

Fotovoltické články sú súčasťou fotovoltickej elektrárne, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Podobne ako pri slnečných kolektoroch, aj v prípade fotovoltických článkov je ich optimálna poloha na južnej alebo juhozápadnej streche v obdobnom sklone. Fotovoltický panel máva plochu 1,5 m2 a na strechu sa v záujme efektívnosti celého systému montujú minimálne v počte šesť kusov. Dnes sú na trhu k dispozícii aj fotovoltické panely, ktoré je možné zabudovať priamo do strešnej roviny, čím dochádza k úspore nákladov na pokrytie strechy strešnou krytinou. Z fotovoltických panelov získavame jednosmerný prúd, ktorý sa v meničoch mení na striedavý.

Tip

Pri inštalácii fotovoltickej elektrárne je potrebné počítať s výmenou elektromera za taký, ktorý bude schopný merať elektrickú energiu spotrebovanú zo siete, ako i vyrobenú elektrickú energiu spotrebovanú na mieste a aj odovzdanú do elektrizačnej sústavy.

Fotovoltické zariadenia strácajú počas prevádzky na výkone, preto sa v súvislosti s ich prevádzkou hovorí o garantovanom minimálnom výkone, keď fotovoltické panely musia dosahovať približne 80 % výkonu, ktorý dnes môže byť počas 20 až 25 rokov prevádzky. Návratnosť investícií do fotovoltických elektrární je na úrovni 11 rokov. Samozrejme, závisí od spotreby domácnosti a jej vybavenia.

Tip

V záujme rýchlejšej návratnosti investície je potrebné prebudovať domácnosť na elektrickú a na jej vybavenie použiť zariadenia, ktoré môžu prednostne pracovať v čase maximálnej produkcie elektrickej energie.

Veľkou nevýhodou solárnych zariadení je časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou vyrobenej energie, čo platí aj o fotovoltickej elektrárni. Domácnosti majú najvyššiu spotrebu elektriny práve v čase, keď je slnečného žiarenia najmenej. Presmerovať spotrebu elektriny do časových úsekov dňa so slnečným žiarením je dnes možné využívaním spotrebičov s časovačmi, prípravou teplej úžitkovej vody v zásobníkoch alebo využitím elektriny na klimatizovanie priestorov, ohrev vody v bazéne a pod.

Prebytok elektriny je možné ukladať v akumulátoroch, avšak táto možnosť je vzhľadom na vysoké vstupné náklady stále málo obľúbená. Dnes predajcovia elektrickej energie ponúkajú možnosť využiť aj služby tzv. virtuálnej batérie, keď sa nespotrebované množstvo vyrobenej elektrickej energie za poplatok dočasne uloží vo verejnej elektrizačnej sieti a v prípade potreby sa z nej prednostne odčerpá.

Myslite na všetky pre aj proti

Uvažovanie o inštalácii solárnych zariadení je dnes vzhľadom na vysoké vstupné náklady a dĺžku návratnosti investícií skôr otázkou pozitívneho postoja k novým technológiám a k ochrane životného prostredia. Či už sa rozhodnete pre solárne panely, alebo pre fotovoltické články, svoje zámery vždy konzultujte s odborníkmi, ktorí vás prevedú celým procesom od úvodných úvah, projektu cez prípadné získanie dotácií až po realizáciu a uvedenie systému do prevádzky, dokonca aj počas nej.

Zdieľať obsah