Ak hovoríme o zateplení šikmej strechy, máme na mysli predovšetkým jej zateplenie minerálnou vlnou. K dispozícii je niekoľko možností umiestnenia tepelného izolantu.

Čo je minerálna izolácia?

Pod pojmom minerálna izolácia rozumieme izoláciu z kamenných alebo sklených vlákien. Základom sklenej vlny je zmes kremičitého piesku a sklených črepov, ktoré sa tavia pri teplote približne 1 450 °C. Tavenina sa následne rozvlákňuje a po pridaní spojiva sa formuje do rohože sklenej vaty, ktorá sa upravuje vytvrdzovaním a následne sa reže na dosky alebo pásy. Sklená vlna sa používa do takých konštrukcií, v ktorých nedochádza k jej mechanickému namáhaniu, napríklad do šikmých striech priečok a pod. Kamenná vlna sa vyrába tavením rôznych kombinácií hornín (najčastejšie čadiča, a to pri teplote okolo 1 600 °C), ktoré sa následne rozvlákňujú. Vyrába sa vo forme dosiek. Kamenná minerálna vlna má relatívne veľkú pevnosť, preto je vhodná do konštrukcií plochých striech, na fasády, podlahy, ale aj do priečok a šikmých striech.

Hrúbka tepelnej izolácie

V poslednom období sme svedkami zväčšovania hrúbok zatepľovacích materiálov. Kým pred pár rokmi bolo štandardom zabudovávať do striech 10 – 12 cm minerálnej vlny, dnes je to podstatne viac. Všetko súvisí s platnosťou tepelnotechnickej normy STN 73 0540, ktorá postupne (od 1. 1. 2013, od 1. 1. 2016 a od 1. 1. 2021) zvyšuje požiadavky na zateplenie obálky všetkých stavieb. Po 1. januári 2021 je potrebné, aby tepelný odpor R šikmej strechy so sklonom do 45° bol R = 9,9 m2.K/W (do 31. 12. 2020 postačovala hodnota R = 6,5 m2.K/W).

sikma-strecha-robotnik-zateplenie-mineralna-vlna-krokvy-izolacia
Foto: Zateplenie strechy minerálnou vlnou. Zdroj: Isover

Každý tepelnoizolačný materiál má v technickom liste uvedený súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/m.K) nazývaný lambda, ktorý je dôležitým kritériom na porovnanie tepelnoizolačných vlastností izolácií. Udáva, ako materiál vedie teplo. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je izolačná schopnosť tepelnej izolácie vyššia.

Hrúbka tepelnej izolácie d (m) sa vypočíta ako súčin d = R . λ. Ak teda použijeme izolant s λ = 0,03 W/m.K a požadujeme splniť kritérium pre tepelný odpor konštrukcie R = 9,9 m2.K/W, zistíme, že budeme musieť použiť tento izolačný materiál s hrúbkou 0,3 m.

V prípade minerálnej izolácie je k dispozícii niekoľko možností umiestnenia tepelného izolantu:

Tepelná izolácia medzi krokvami

Ide o najpoužívanejší spôsob zateplenia šikmej strechy. Pásy tepelnej izolácie sa vkladajú, resp. vtláčajú medzi krokvy. Šírka pásov izolácie zodpovedá vzdialenosti medzi krokvami + 20 mm. Výrobcovia ponúkajú veľké množstvo druhov tepelných izolácií, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Pri vkladaní izolácie medzi krokvy je dôležité, aby boli dokonale vyplnené priestory medzi krokvami a aby sa izolácia po čase nezačala zosúvať vplyvom gravitácie nadol, čo sa môže stať pri lacnejších typoch materiálov.

Pozor na zateplenie detailov

Zvláštnu pozornosť treba venovať zatepleniu škár medzi poslednou krokvou a štítovým múrom a zatepleniu všetkých detailov. V prípade, že tepelná izolácia nedrží dostatočne medzi krokvami, jej polohu možno zaistiť drôtikovaním, teda natiahnutím zádržnej siete z tenkého drôtu medzi klince.

Inštalácia tepelnej izolácie medzi krokvy má pomerne veľký nedostatok. Drevená konštrukcia krovu má výrazne nižšie tepelnoizolačné schopnosti, a preto sa stáva v takto zateplenom krove miestom tepelných mostov, a teda miestom, kadiaľ uniká z interiéru teplo, a kde sa za nepriaznivých okolností môže zrážať vzdušná vlhkosť so všetkými dôsledkami.

Tepelná izolácia medzi a pod krokvami

Odstraňuje riziko vzniku tepelných mostov v krove tak, že zo strany interiéru je na vnútornú stranu krovu inštalovaná ďalšia vrstva tepelnej izolácie. V snahe predísť akýmkoľvek tepelným mostom by sa táto vrstva mala umiestniť kolmo na predchádzajúcu. Táto časť tepelnej izolácie sa montuje obvykle do nosného roštu sadrokartónu.

Tepelná izolácia nad krokvami

Je pomerne mladou metódou, pričom vznikla ako odozva na snahu ušetriť miesto v podkroví, prípadne využiť estetický prínos pohľadu na krov zo strany interiéru, alebo zatepliť strechu bez toho, že by sa zasahovalo do obytnej časti podkrovia. Tepelná izolácia – minerálna vlna vo forme dosiek – sa aplikuje do pomocného roštu, ktorý môže byť z dreva, kombinácie oceľových pätiek a dreva alebo z polystyrénu.

Nadkrokvová tepelná izolácia sa môže kombinovať s medzikrokvovou tepelnou izoláciou. V takomto prípade je nutné dbať na dôsledné prekrývanie izolácie v miestach styku, aby sa obmedzilo riziko vzniku tepelných mostov. Podobne, ako v predchádzajúcich prípadoch, je potrebné dbať na vypracovanie detailov, a to predovšetkým na dôsledné zateplenie všetkých prestupových konštrukcií.

strecha-skridly-betonova-stresna-krytina-podkrovie-okno-tehly-odkvap-dom
Zdroj: Terran

Nech použijeme akúkoľvek metódu zateplenia šikmej strechy, dôležité je chrániť vrstvy tepelnej izolácie pred vlhkosťou zo zrážok a vniknutím vetra poistnou hydroizoláciou, ktorá by mala byť vysoko difúzna, aby umožnila odvetranie vlhkosti z izolantu, a zároveň kontaktná, čo jej umožňuje byť v kontakte s izolantom bez dosahu na funkčnosť. Fólia poistnej hydroizolácie sa umiestňuje nad vrstvy tepelnej izolácie. Jej vzájomné spoje, ako aj napojenia na stavebné konštrukcie sa dôsledne prelepujú lepiacimi páskami, prípadne tmelmi. Montuje sa na krokvy, prípadne na pomocný rošt pre nadkrokvovú izoláciu, pričom sa kotví pomocou kontralát.

Chýba vám náradie?

Elektrické, motorové, pneumatické, hydraulické, stavebné aj maliarske. Široký výber kvalitného náradia.

Zo strany interiéru je tepelná izolácia chránená parotesnou zábranou, ktorá musí vytvoriť nepriedušnú obálku. Preto sa jej spoje, ako aj všetky napojenia na akékoľvek stavebné konštrukcie, musia dôsledne prelepiť alebo zatmeliť. Upozorňujeme, že dôsledne utesnené musia byť aj prestupy všetkých inštalácií cez parotesnú fóliu.

Čo je dobré si zapamätať

 • Hoci sa práce spojené so zatepľovaním šikmej strechy zdajú byť pomerne jednoduché, je dobré ich zveriť do rúk odborníkov, prípadne si počas realizácie prác zabezpečiť odborný dohľad, ktorý vás usmerní a zabráni vzniku škôd.
 • Výrobcovia ponúkajú veľké množstvo druhov tepelných izolácií z minerálnej vlny, ktoré sa líšia svojím zložením, určením a aj fyzikálnymi parametrami. Pri ich nákupe rešpektujte preto projekt, prípadne si nechajte poradiť skúseným predajcom.
 • Nešetrite na kvalite strešných fólií.
 • Venujte zvýšenú pozornosť zatepleniu všetkých detailov strechy.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa kvality zatepľovacích prác neváhajte a včas sa obráťte na nezávislých odborníkov.

Sústredí sa na všeobecné témy z oblasti stavebníctva, strešné plášte, rozpočty a reality. Vzdelanie získala na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Môže sa pochváliť 25-ročnými skúsenosťami v oblasti striech a strešných konštrukcií, je dlhoročnou členkou Cechu strechárov Slovenska. Venovala sa vzdelávaniu v rámci odborného školstva, ako aj edukácii dospelých v rámci celoživotného vzdelávania. Pôsobila v stavebninách ako obchodná zástupkyňa, v realitnej kancelárii na pozícii realitnej maklérky. V súčasnosti pracuje v stavebno-obchodnej spoločnosti ako rozpočtárka. Svoje povolanie nezaprie ani vo voľnom čase – medzi jej záľuby patrí dom, byt, záhrada, bytová a záhradná architektúra.

7 KOMENTÁRE

  • Dobrý deň prajem, Juraj.

   Teší nás váš záujem i dôvera. Vaša otázka je však položená veľmi všeobecne. Nevieme, akú konkrétnu krytinu máte na streche. Otázne je, či je pod ňou latovanie alebo plný záklop (debnenie). Je potrebné vedieť, či je pod krytinou odvetrávacia medzera, teda či má pri odkvape nasávaciu medzeru a pri hrebeni odvetrávaciu. Ideálne by bolo zistiť skutkový stav: spraviť sondu a zistiť, či je v poriadku plech, jeho kotvenie, debnenie pod ním, nosná konštrukcia. Plánujete podkrovie využívať ako obytné? Je veľa otázok, na ktoré potrebujeme poznať odpovede. Až potom sa dá navrhnúť konkrétne riešenie vášho problému. Najlepšie urobíte, ak sa obrátite na niektorú z kvalitných realizačných firiem, prípadne na technického poradcu dodávateľa tepelných izolácií.

   V prípade, že vám vieme ešte nejako pomôcť, pokojne nás kontaktujte.

   Ďakujem a prajem vám krásny deň.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 1. Dobrý.Mám obytné podkrovie a z dôvodu slabej izolácie , zlej folie,zleho odvetrania strechy,mi kondenzuje voda a mokne izolacia a hnijú dosky pod tegolou.Preto chcem z vonkajšej strany strechu otvoriť a vymeniť všetko čo bude zlé.Chcem použiť nadkrokvové pir panely,aby som nemal tepelné mosty.Moja otázka znie:Akú izoláciu mám použiť medzi krokvy?Myslím z akého materiálu,môžem tam dať tiež pir panel?Z interiéru je na krokvách parozábrana,potom debnenie z dosák,tak sú laty a na nich je tatranský profil.Ďakujem za odpoveď.Dovidenia.

  • Zdravím vás, Peter,

   vkladať medzi krokvy PIR izoláciu je veľmi prácne, pri netesnostiach môže dochádzať k tepelným mostom. Okrem toho je PIR izolácia veľmi drahá. Preto vám odporúčam medzi krokvy vložiť izoláciu z minerálnej vlny. Nad krokvy nainštalujte PIR panely s integrovanou poistnou hydroizoláciou, ktorú dôkladne pozliepajte. Utesnite tiež miesta v oblasti hrebeňa, nároží a úžľabia.

   Prajeme vám veľa chuti do vašej činnosti.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

 2. Dobrý deň.
  Mám na Vás otázku. Zlepším tepelnú izoláciu strechy tým, že medzikrokvovú izoláciu dám až do výšky štítu strechy a izoláciu súčasne dám aj medzi klieštiny. Podkrokvovú izoláciu dám len do výšky klieštin (kopírujem obytný priestor). Priestor nad klieštinami je odvetraný. Izolácia do štítu je v tomto prípade akoby navyše, myslím si, že vytvára predizoláciu obytného priestoru.

  • Dobrý deň,

   pokiaľ bude priestor nad klieštinami na Vašej streche odvetraný, izolácia medzi krokvami v priestore nad klieštinami bude zbytočná. Postačí, ak zateplíte priestor na úrovni klieštin dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie. Hrúbku tepelnej izolácie medzi krokvami a pod nimi by Vám mal odborník navrhnúť tak, aby sa rosný bod nenachádzal na úrovni krokiev a nedochádzalo tak k ich poškodzovaniu skondenzovanou vlhkosťou. Držíme palce!

   Majte sa dobre.

   Dáša z tímu Odzákladov.sk

Napísať odpoveď pre Gabriel Zrušenie odpovede

Prosím vložte váš komentár
Please enter your name here