Rizikové detaily na stavbe – ako predísť tepelným mostom?

Každý majiteľ novonadobudnutej nehnuteľnosti – postavenej, kúpenej alebo zrekonštruovanej – logicky predpokladá, že v nej bude bývať dobre a dlho bez toho, že by musel do nej zasahovať. Realita posledných rokov nás však presviedča, že opak je pravdou a absolútna spokojnosť s bývaním v novopostavenej alebo zrekonštruovanej nehnuteľnosti je skôr výnimkou ako pravidlom. Veľmi častým dôvodom nespokojnosti je výskyt plesní a ich obvyklý pôvodca – tepelné mosty.

Tepelné mosty sú miesta, v ktorých dochádza k zvýšenému tepelnému toku, čo v praxi znamená, že nimi uniká tepelná energia. Zo strany interiéru majú v porovnaní s okolitou konštrukciou studenší povrch a, naopak, zo strany exteriéru majú v porovnaní s ostatnými konštrukciami teplejší povrch. Tento jav možno dobre pozorovať pri nasnímaní stavby termokamerou.

dom-tepelne-straty-termovizna-kamera-balkon-terasa-strecha
Foto: Tepelné straty na dome odhalí termokamera; Zdroj: ceskestavby.sk

Tepelné mosty a ich dôsledky

Únik energií cez tepelné mosty je jedným negatívom tepelných mostov. Je tým väčší, čím väčší je rozdiel teplôt nameraných na vnútornej a vonkajšej strane dotknutej stavebnej konštrukcie. Tepelné mosty majú nezriedka na svedomí aj poškodzovanie samotných stavebných konštrukcií, čo môže viesť až k narušeniu statiky stavby. Na takéto poškodenie sú náchylné predovšetkým drevené stropné konštrukcie. Ich uloženie v kapsách murovanej konštrukcie, bez možnosti odvetrávania prebytočnej vlhkosti, vedie ku vzniku miestnych tepelných mostov. Pri trvalej expozícii v nich môže dochádzať k hnilobným procesom v rezive a následnému kolapsu konštrukcie.

S podobným javom sa stretávame aj v miestach uloženia drevených konštrukcií okien a dverí v obvodovom murive stavieb. Skondenzovaná vlhkosť v miestach tepelných mostov v tepelných izolantoch znižuje ich izolačné schopnosti a zároveň dáva zelenú vzniku plesní, ktoré sú pre človeka zdravotne škodlivé. Vlhkosť v tepelných izoláciách tieto materiály teda znehodnocuje.

Problémy s vlhkosťou a plesňami

Tepelné mosty na nových budovách, ktorých konštrukčné riešenie smeruje k zabezpečeniu úspor energií, prinášajú nový problém. Ten obyvateľov nehnuteľností trápi oveľa viac ako primárne straty energií. Dnes, keď sa snažíme projektovať a stavať budovy s čo najnižšími spotrebami energií, venujeme veľa financií do ich zateplenia. Následne sa snažíme ušetriť energie obmedzením vetrania v chladnom období. Vlhký vzduch sa tak z interiéru nemá ako dostať von. Zotrváva v dobre zaizolovaných obytných priestoroch a prebytočná vlhkosť si veľmi ľahko nájde najchladnejšie miesta, na ktorých skondenzuje. Vzhľadom na to, že chladné miesta sa vyskytujú v miestach tepelných mostov, teda v miestach, kde z akejkoľvek príčiny dochádza k zvýšenému tepelnému toku, kondenzuje na nich voda. Chlad a vlhkosť sú živnou pôdou pre vznik plesní, ktoré sú nielen estetickým, ale aj vážnym hygienickým, resp. zdravotným problémom.

plesen-okno-vlhkost-stena-dom
Zdroj: dran.webnoviny.sk

Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že v súvislosti s tvorbou plesní pretrváva mylný názor, že ich príčinou môže byť napríklad použitie polystyrénu. Ako tepelný izolant v kontaktnom zatepľovacom systéme „vraj“ zabraňuje stavbe dýchať. Príčinou vzniku plesní sú predovšetkým tepelné mosty na stavbe, nedostatočná hrúbka tepelného izolantu či nedostatočné vetranie.

Tepelné mosty

Tepelné mosty sú prejavom nesprávneho vyhotovenia stavby alebo zabudovania nevhodného materiálu. Potom závisí už len na závažnosti poruchy, ako rýchlo a do akej miery sa prejavia.

Čo je príčinou tepelných mostov?

Vzhľadom na to, že problematika tepelných mostov je v odbornej stavebnej verejnosti veľmi dobre známa, preskúmaná a aj spracovaná, nemal by byť problém sa tepelným mostom vyhnúť. Ak sa vyskytnú, príčinou je zvyčajne nekvalitný projekt, respektíve výstavba nehnuteľnosti len podľa projektu pre stavebné povolenie, ktorý takéto detaily obvykle nerieši. Druhou príčinou býva nekvalitne zrealizované stavebné dielo.

Kde nájdeme tepelné mosty?

Tepelné mosty možno na stavbe nájsť všade. Najviac sa však vyskytujú v miestach napojenia zvislých a vodorovných nosných konštrukcií. Typickým príkladom je napojenie obvodovej steny a základovej konštrukcie alebo napojenie obvodovej konštrukcie s vodorovnou konštrukciou stropu, a to predovšetkým v kútoch miestností, prípadne v miestach s obmedzeným prístupom vzduchu, umiestnenie betónového stužujúceho venca, balkónových konzol, múrov zábradlí, napojenie okien a dverí, vrátane parapetných dosiek alebo boxu na žalúzie. Veľmi problematická je nekvalifikovaná montáž zatepľovacieho systému a jeho kotvenie do nosných konštrukcií. Pomerne málo sa hovorí o tepelných mostoch, ktoré vznikajú v mieste drevených konštrukcií zateplených krovov – v prípade zatepľovania pod strechou.

dvere-tepelny-most-termokamera-dom-rohozka
Foto: Tepelný most pri dverách; Zdroj: zijesemihezky.cz

Ako sa dajú tepelné mosty nájsť?

Tepelné mosty nie sú huby. Nikto ich netúži nájsť, avšak, je dobré, ak ich vieme na stavbe identifikovať. Odhaliť ich zmyslami nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. A to ani v tom prípade, keď sa nám na vlhkom mieste usídlili a rozrástli plesne spôsobujúce výrazné fľaky. Vlhkosť na murive nemusí byť vždy prejavom tepelného mostu. Môže za ňu napríklad chybne vyhotovená alebo absentujúca hydroizolácia základov, prípadne drobná netesnosť vo vodovodnej, odpadovej alebo kúrenárskej rúrke, ale aj voda presakujúca z chybne vyhotovenej strechy a jej súčastí.

Tepelné mosty sa overujú meraním povrchovej teploty na miestach predpokladaného výskytu – buď kontaktnými alebo bezkontaktnými snímačmi. Dnes sa úspešne používa snímanie budovy pomocou termokamery, čím získame akúsi tepelnú mapu celej budovy. Na základe toho možno spracovať matematický model priebehu teplôt a následne navrhnúť konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Meranie pomocou termokamery

Takékto meranie je nutné plánovať s predstihom a okrem podmienky dodržania dostatočného rozdielu medzi vonkajšou a vnútornou teplotou je potrebné merať za stabilného počasia, bez silného vetra a atmosférických zrážok, ktoré by mohli objektivitu merania narušiť. Po navrhnutí a vykonaní nápravných opatrení je vhodné zrealizovať kontrolné snímkovanie objektu.

Spôsoby odstránenia tepelných mostov

Vzhľadom na to, že škála miest výskytu tepelných mostov je veľmi široká, široké sú aj možnosti, ktorými je možné ich eliminovať. Ide skutočne o veľmi obsiahlu tému, preto si popíšeme aspoň niektoré z nich, s ktorými sa stretávame najčastejšie.

Jedným z miest, v ktorom sa tepelné mosty vyskytujú veľmi často, je miesto styku vodorovných konštrukcií s nosnými zvislými obvodovými stenami, predovšetkým v prípade kontaktu rôznych materiálov s rozdielnymi charakteristikami prestupu tepla, napríklad kontakt železobetónového venca a prekladov s murovanou konštrukciou. Preto sa tieto miesta z vonkajšej strany zatepľujú dostatočne hrubou vrstvou izolantu. V prípade, že na zateplenie konštrukcie je k dispozícii len obmedzené množstvo miesta, je nutné použiť materiály s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Ďalším, takmer neobmedzeným zdrojom tepelných mostov môžu byť dverové a okenné výplne v obvodových konštrukciách stavieb, a to aj v prípade, ak sa investor rozhodol pre kúpu veľmi kvalitných výplní s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Preto je nutné dverové a okenné výplne v obvodových konštrukciách stavieb montovať s dôrazom na dôsledné vyhotovenie detailov napojenia na stavebné konštrukcie. Metódy a prostriedky sú známe každej profesionálnej montážnej firme, je nutné ich len dôsledne uplatňovať v praxi a montáž týchto konštrukcií zveriť do rúk odborníkov.

Tepelné mosty sa často vyskytujú aj v mieste kontaktu stropnej konštrukcie a obvodových múrov. V tomto prípade pomôže precízne navrhnuté a zrealizované zateplenie stropnej konštrukcie, prípadne šikmej plochy strechy tak, aby v mieste napojenia tepelnej izolácie strechy alebo stropnej konštrukcie na obvodové múry, resp. na tepelnú izoláciu obvodových múrov, nevznikali tepelné mosty. Vzhľadom na pomerne malé priestory vhodné na uloženie tepelnej izolácie je nutné v týchto miestach použiť izolácie s lepšími tepelnoizolačnými parametrami.

zateplenie-tepelne-mosty
Foto: Porovnanie nezateplenej a zateplenej fasády:
A. Nezateplená fasáda bez plesní a tepelných mostov
B. Fasáda zateplená z vnútornej strany s výskytom plesní a tepelných mostov
C. Fasáda zateplená z vonkajšej strany bez plesní a tepelných mostov
Zdroj: bydleni.idnes.cz

Nepríjemnú situáciu riešili majitelia obytných podkrovných priestorov, ktoré v snahe o obmedzenie tepelných strát zatepľovali len medzi krokvami. Ak potom nainštalovali na krokvy obloženie zo sadrokartónu, ten im dal pomerne rýchlo lekciu o tepelných mostoch. Prejavili sa na ňom vlhkou mriežkou zodpovedajúcou rozmiestneniu trámov drevenej konštrukcie krovu. Drevo má totiž podstatne nižšie tepelnoizolačné schopnosti ako minerálna vlna vložená medzi krokvy, a práve ono sa stalo miestom tepelných mostov.

Ak nie teória, tak prax naučila ľudí veľmi rýchlo, že pod krokvami by mala byť ešte súvislá vrstva tepelnej izolácie. A keďže vývoj ide stále dopredu aj v oblasti stavebníctva, dnes je k dispozícii riešenie aj pre tých, ktorí túžia mať v interiéri priznaný krov – vo forme nadkrokvového zateplenia šikmých striech.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Tepelné mosty vznikajú v miestach, v ktorých sa podcenila kvalita v čase projektovej prípravy alebo realizácie.
  • Ideálne je, ak sa problematike tepelných mostov venuje zvýšená pozornosť počas projektovania a realizácie stavby.
  • Odstraňovanie tepelných mostov je takmer bez výnimky spojené so zásahom do stavebnej konštrukcie nehnuteľnosti.
  • Problematika tepelných mostov a ich odstránenia je veľmi široká, preto sa v prípade konkrétneho problému obráťte na skutočných odborníkov.
Zdieľať obsah