Odkvapový systém – čo by ste o ňom mali vedieť?

Účelom odkvapového systému je zbierať zrážkovú vodu z jednotlivých strešných rovín a následne ju bezpečne zviesť na terén, prípadne do vsakovacích nádrží, podzemných alebo nadzemných zásobníkov vody alebo do kanalizácie.

Časti odkvapového systému

Odkvapový systém je tvorený predovšetkým žľabmi, zvodmi a ich príslušenstvom.

Žľaby sú azda najvnímanejšou časťou odkvapového systému. Na Slovensku sa najčastejšie používajú žľaby polkruhového tvaru. Výnimkou nie sú ani hranaté žľaby, tie však majú mierne kratšiu životnosť, pretože vo vnútorných kútoch žľabov sa zadržiava nečistota, ktorá zostáva dlhšie prevlhnutá. Žľaby sa spájajú pomocou špeciálnych spojok. K nosnej konštrukcii strechy (ku krovu) sú pripevnené pomocou hákov, ktoré zabezpečujú aj ich požadované spádovanie. Ak je potrebné žľaby prepojiť do uhla v kúte alebo na nároží stavby, k dispozícii sú aj žľabové rohy a kúty, s ktorými sa tieto detaily jednoducho vyhotovia, a to aj pod inými uhlami ako 90°.

Zo žľabov voda steká do odpadových rúr alebo zvodov. Polohu zvodov na fasáde domu zabezpečujú objímky, ktoré je možné do fasády naskrutkovať. Estetické prepojenie žľabu a odpadovej rúry zabezpečujú kotlíky, ktoré (vzhľadom na ich kónický tvar) majú schopnosť zadržať väčšie množstvo vody a zároveň usmernia tok vody v odpadovej rúre a napomáhajú k jej rýchlejšiemu odtoku. Fasáda domu nie je vždy rovná a ani zaústenie do kanalizácie neleží vždy priamo pod kotlíkom. Vyrovnať sa s týmito odchýlkami možno pomocou kolien odpadového potrubia. Na spojenie dvoch zvodov z rôznych smerov do jedného slúži prvok vetvenia. K dispozícii je aj revízny zvod umožňujúci kontrolu a čistenie, predovšetkým dlhších zvodov. Záhradkári, ktorí chcú zhromažďovať zrážkové vody v sudoch, určite využijú odbočky zvodov do suda. Odtok zrážkovej vody na terén zabezpečuje výtokové koleno.

Zdroj: RUUKKI

Materiály, povrchové úpravy, tvary a dimenzovanie odkvapového systému

Všetky prvky odkvapového systému sa vyrábajú lisovaním a ohýbaním z pozinkovaného, hliníkového, medeného alebo titánzinkového plechu. V poslednom období sa popularite tešia odkvapové systémy z pozinkovaného oceľového plechu, na ktorý je nanesená vrstva organických povlakov v jednej z množstva farieb. Kvalitatívne sa tieto plechy líšia predovšetkým nanesenou hrúbkou povlakov, pričom tie najkvalitnejšie majú hrúbku povrchovej úpravy 35 μm. Takéto odkvapové systémy sú schopné dlhodobo odolávať náročným podmienkam striedania štyroch ročných období – slnečnému žiareniu, dažďu, snehu, ľadu a pod. Výrobcovia potom vedia na svoje systémy poskytnúť záruku až 30 rokov. Z uvedeného vyplýva, že pri kúpe odkvapového systému treba jednoznačne vsadiť na kvalitu a jednotlivé komponenty nakúpiť u overeného výrobcu.

Odkvapové systémy sa dodávajú vo viacerých rozmerových sériách. Podľa platnej normy pre dimenzovanie rozmerov žľabov a zvodov platí pravidlo, že na jeden meter štvorcový pôdorysu odvodňovanej plochy strechy sa odporúča 1 cm2 prierezovej plochy žľabu alebo odkvapovej rúry. Zvod s priemerom 100 mm a žľab s rozvinutou šírkou 333 mm by mal postačovať teda na odvodnenie strechy s pôdorysom do 100 m2. Ide však len o všeobecné pravidlo, takže pri projektovaní dimenzií odkvapového systému by mal projektant brať do úvahy aj sklon strechy, druh použitej strešnej krytiny, snehovú oblasť, ale aj geografické vplyvy.

Zdroj: RUUKKI

Stručné pravidlá montáže

Aby odkvapový systém spĺňal čo najlepšie svoje poslanie, žľaby musia byť namontované v požadovanom sklone. Pre pododkvapové žľaby je predpísaný minimálny sklon 1:200, čo je 0,5 % alebo 0,45°. Sklon 1:200 predstavuje prevýšenie o 1 cm na dva metre dĺžky žľabu alebo 0,5 cm na 1 m dĺžky žľabu. Nastavenie požadovaného sklonu žľabov sa zabezpečí správnou montážou hákov na odkvapovú hranu strechy. Háky sa na stavbe poohýbajú podľa požadovaného sklonu a vzdialeností krokiev. Na krov sa upevňujú najčastejšie zvrchu, klincami alebo skrutkami. Ak je to potrebné, vytvorí sa pre háky v debnení lôžko. Háky je možné montovať aj z bočnej strany krokiev. Pre prípad, keď krokvy nie sú prístupné, konštruktéri vyvinuli háky určené pre montáž z čela. Montáž žľabov v príliš malom spáde alebo v opačnom spáde má za následok zadržiavanie vody v nich, presakovanie vlhkosti a rýchlejšiu degradáciu odkvapového systému.

Žľaby sa vkladajú do hákov zasunutím návalku do prednej časti hákov a ich poloha sa poistí prihnutím príponky cez zadnú hranu žľabu. Jednotlivé žľaby sa spájajú optimálne pomocou spojok, ktoré umožňujú dilatáciu. Spojka sa nasadzuje odzadu na miesto spoja dvoch žľabov na zraz a zaistí sa ohnutím zámku. Vodotesnosť sa poistí trvalo pružným tmelom natlačeným medzi lamely tesnenia spojky. Žľaby je možné spájať aj vzájomným zasunutím žľabov do seba v smere toku vody. Podobne sa na systém montujú aj žľabové rohy a kúty. Presah spoja by mal byť 35 mm. Spoje by mali byť pretmelené a zaistené nitovaním.

Zdroj: RUUKKI

V mieste napojenia odkvapovej rúry na žľab namontujte kotlík. Montáž začnite naznačením oválneho otvoru zaústenia zvodu. Otvor vyrežte alebo vystrihnite nožnicami na plech. Okraje otvoru vyhnite klampiarskymi kliešťami v smere toku vody. Ohnutý okraj kotlíka nasaďte do návalku žľabu a kotlík zaistite ohnutím zadných upevňovacích príponiek na žľabe.

Dôležité upozornenie

Pri rezaní plechov s organickým povlakom nikdy nepoužívajte rozbrusovačku. Pri rezaní týmto nástrojom vznikajú horúce kovové úlomky, ktoré sa natavujú na okolitý plech a znehodnocujú jeho povrch!

Následne namontujte zvody. Ich montáž začnite naznačením polohy zvodu na fasáde a osadením objímok. Ich vzdialenosť nesmie byť väčšia ako 2 metre. Objímky by mali zabezpečovať vzdialenosť rúry od fasády minimálne 20 mm, ktorá je dostatočnou na to, aby sa vo vzniknutej škáre neusádzali nečistoty. Zároveň je to postačujúca vzdialenosť na to, aby od vlhkosti skondenzovanej na povrchu odkvapovej rúry nevlhla fasáda. Následne zmontujte zvodovú rúru s potrebnými tvarovkami. Horný koniec zvodu vsuňte do kotlíka. Rúru osaďte do objímok a uzatvorte ich. Jednotlivé zvodové rúry medzi sebou spojte nitovaním.

Kontrola a údržba odkvapového systému ako súčasť pravidelnej údržby strechy

O všetko sa treba starať. Aj napriek tomu, že profesionálne namontovaný odkvapový systém od osvedčeného výrobcu je takmer bezúdržbový, aspoň raz do roka by ste mu mali venovať trocha pozornosti. Zimné obdobie je pre strechu a jej súčasti veľmi náročné, preto práve pred týmto obdobím je vhodné odkvapový systém skontrolovať a vyčistiť. Za celý rok sa v ňom určite nahromadilo dosť nečistôt, ktoré v ňom nemajú čo robiť. Očistite ich buď manuálne pomocou lopatky a metly, alebo použite nadstavec na polievaciu hadicu a žľaby so zvodmi prepláchnite vodou.

Ak pri práci na streche použijete rebrík, dávajte si obzvlášť pozor na svoje zdravie. Pred prácou rebrík prekontrolujte a použite vhodnú obuv. Horný koniec rebríka odporúčame omotať handrou, aby nedošlo k poškriabaniu žľabov, o ktoré bude rebrík opretý. V záujme bezpečnosti by ste čistenie odkvapového systému vždy mali robiť vo dvojici. Nepreceňujte svoje sily. Ak si na nejakú prácu po odbornej alebo fyzickej stránke netrúfate, oslovte profesionálov. Dobre namontovaný a čistý odkvapový systém je zárukou bezpečného odvodu vody zo strechy.

ZDROJ: Natívny článok spoločnosti RUUKKI Slovakia s.r.o.

Zdieľať obsah