Ako zhotoviť odkanalizovanie domu

Každá domácnosť produkuje množstvo splaškových vôd, ktoré vznikajú počas každodenných bežných činností. Či už ide o splašky z toaliet, umývadiel, vaní, sprchových kútov, umývačiek riadu, drezov alebo práčok, všetky ich treba z domácnosti odviesť a zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou. Kvalitná kanalizácia je preto nevyhnutnou podmienkou spokojného života v obytnom dome – bez zbytočného obťažovania pachmi, zvukmi, prípadne bez zdravotného ohrozenia.

Vnútorný rozvod kanalizácie

Splaškovú vodu od samotného zariaďovacieho predmetu odvádza do odpadového potrubia pripojovacie potrubie. Vodorovná vzdialenosť medzi odpadovým potrubím a zariaďovacím predmetom by nemala presiahnuť podľa normy 3 m. Montuje sa v minimálnom sklone 3 %. Do samotného odpadového potrubia sa napája prostredníctvom šikmej odbočky. Svetlosť potrubia sa volí podľa množstva a druhu pripojených zariaďovacích predmetov. Aby sa predišlo unikaniu zápachu z kanalizačného potrubia do interiéru, montujú sa medzi zariaďovacie predmety a potrubie zápachové uzávery, ktoré sú chránené pred vniknutím väčších nečistôt ochrannou mriežkou. Pripojovacie potrubie sa vyrába z rôznych plastických hmôt, ale aj z kovov.

Montáž

Obchody ponúkajú veľké množstvo montážneho materiálu, z ktorého si každý vyberie. S plastovými rúrkami sa veľmi dobre pracuje. Bez problémov sa dajú skracovať na požadované dĺžky rezaním pílkou na kovy. Pred ďalšou manipuláciou odporúčame jednotlivé rezné plochy potrubia zahladiť jemným pilníkom alebo brúsnym papierom a dôsledne očistiť od stružlín, ktoré by mohli byť príčinou netesností spojov.

Časti potrubia sa spájajú vodotesne pomocou hrdlových spojov s prevlečenou maticou s tesniacim krúžkom. V sortimente špecializovaných obchodov a stavebnín je k dispozícii aj množstvo prechodových kusov, odbočiek, redukcií a flexibilných vedení, ktoré umožnia vyriešiť takmer každé pripojenie.

Pozor na spoje

Vyhnite sa náhradným riešeniam prostredníctvom silikónového tmelu. Po ukončení montáže si nezabudnite overiť vodotesnosť jednotlivých spojov.

Odpadové potrubie je zvislé potrubie, ktoré zberá a odvádza splaškové vody do nižších podlaží. Na najnižšom podlaží, resp. v pivnici, sa do odpadového potrubia vkladá čistiaci otvor. V prípade, že budova nemá pivničné priestory, musí byť čistiaca rúra umiestnená v revíznej šachte určenej len na tento účel. Nesmú v nej byť teda umiestnené žiadne iné zariadenia.

Odpadové potrubie musí byť vyvedené minimálne 0,5 m nad strechu, kde je ukončené vetracou hlavicou. Nadstrešné vyvedenie kanalizácie slúži na odvetranie vnútornej kanalizácie. Má v podstate dve dôležité funkcie – odviesť do exteriéru zápach aj bioplyn tvoriaci sa v kanalizácii a eliminovať vznik podtlaku v kanalizácii, čo sa deje prevažne po spláchnutí toalety. Odpadové potrubia sa realizujú z plastových potrubí rôzneho zloženia, ktoré takmer bez výnimky nahradili v minulosti používané liatinové hrdlové potrubia.

Odpadové potrubie zaúsťuje do ležatého potrubia. Jeho priemer je minimálne 100 mm, avšak s množstvom prípojok a odvádzaných splaškov sa úmerne zväčšuje. Potrubia sa realizujú z plastových materiálov, spájaných lepením alebo hrdlovými spojmi, ktoré majú takmer neobmedzenú životnosť. Tieto dnes vytláčajú kameninové potrubia spájané prostredníctvom vytvarovaných hrdiel.

Rozvody ležatého potrubia sa umiestňujú v podzemnom podlaží pod stropom alebo, ak budova nie je podpivničená, pod objektom. Ležaté potrubie by po celej svojej dĺžke malo viesť rovno a v rovnakom spáde von z objektu. Minimálny spád ležatého potrubia je 3 %. Závisí však od viacerých parametrov. Navrhuje ho vždy projektant. V novostavbách sa ležaté kanalizačné potrubie ukladá do vytýčených škár v požadovanej hĺbke v základoch.

Ležaté potrubie

Ležaté kanalizačné potrubie musí byť zmontované a odskúšané pred betonážou základovej dosky. Jeho inštalácia musí spĺňať platné predpisy. Nevyhnutné je dbať na to, aby v prípade poruchy nebolo kanalizačné potrubie príčinou podmáčania základov. Mimo budovy sa kladie ležaté potrubie do nemrznúcej hĺbky – minimálne 90 cm.

Ležaté kanalizačné potrubie sa pripája na kanalizačnú prípojku, ktorou sa odvádzajú splaškové a odpadové vody z pozemku. Odpadové potrubie, ležaté potrubné rozvody, ako aj kanalizačnú prípojku navrhuje projektant na základe očakávaného množstva vyprodukovaných splaškov. Projekt kanalizácie určuje rozmiestnenie zariaďovacích predmetov, pripojovacích potrubí a priemery všetkých potrubných súčastí kanalizácie, vrátane ich spádov, ako aj materiálové zloženie.

Odkanalizovanie atypických prvkov v interiéri

Každý deň sa stovky ľudí sťahujú do nových bytovdomov alebo sa rozhodujú pre ich rekonštrukcie. Každý deň sa títo ľudia zaoberajú otázkou, ako svoj príbytok ozvláštniť. Veľmi často sa následne rozhodnú pre realizáciu kuchynského ostrovčeka alebo napríklad samostatne stojacej vane v spálni. Pre mnohé interiéry sú to naozaj veľmi zaujímavé, netradičné, ale prínosné riešenia. Netreba však zabudnúť na fakt, že jedna vec je takéto samostatne stojace prvky naplánovať, no druhá vec je zabezpečiť ich funkčnosť.

kuchyna-kuchynska-linka-skrinky-ostrovcek-digestor-drevo-chladnicka
Foto: Kuchynský ostrovček. Zdroj: nabytokbetak.sk

Jednou z požiadaviek na prvky bežne zabudovávané do kuchynských ostrovčekov, ako sú drezy a umývačky riadu, je ich správne odkanalizovanie. Bez správneho navrhnutia a zrealizovania tejto časti technického zariadenia domácnosti bude kuchynský ostrovček nefunkčný, prípadne bude potrebné prikročiť k redukcii jeho funkcií. V krajnom prípade sa jeho majiteľ bude musieť uspokojiť s ostrovčekom určeným len na varenie, aj to len v prípade použitia elektrických spotrebičov. (Zabudovanie plynovej rúry alebo variča je nemožné, pretože plynárenské predpisy nepovoľujú viesť plyn v neuzavretých a neodvetraných konštrukciách, ku ktorým sa radí aj podlaha.)

Stavebné úpravy

Ideálny stav je, keď sa s inštaláciou kuchynského ostrovčeka alebo samostatne stojacej vane, resp. s ich návrhom, a teda aj s odkanalizovaním, počíta už v projektovej príprave stavby alebo rekonštrukcie. Treba totiž počítať s príslušnými stavebnými úpravami umožňujúcimi bezproblémové napojenie zabudovaných spotrebičov na kanalizáciu.

Trojpercentný spád pripojovacích potrubí si v niektorých prípadoch vyžiada vybudovanie kuchynského ostrovčeka na vyvýšenom stupienku, prípadne úpravy v stropnej konštrukcii priestorov pod kuchyňou. Odpadové potrubie je totiž možné viesť aj pod stropom v miestnosti o poschodie nižšie. Tam sa však musí z estetického hľadiska ukryť do zníženého podhľadu. Treba počítať aj s jeho odhlučnením. Dnešný trh je na to pripravený a ponúka riešenia od potrubných systémov so zníženou hlučnosťou, cez kotvenie s objímkami tlmiacimi hluk, až po zvukové izolanty.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Montáž samotného odpadového a predovšetkým ležatého potrubného systému je vhodné zveriť do rúk odborníkov.
  • Niektoré inštalatérske práce, predovšetkým napojenie zariaďovacích predmetov na odpadové potrubie, si zručný domáci majster môže urobiť aj sám.
  • Špecializované predajne a stavebniny ponúkajú obrovský sortiment inštalačného materiálu slúžiaceho na vytvorenie pripojovacieho potrubia.
  • Nepreceňujte svoje sily, v prípade pochybností neváhajte a obráťte sa na odborníkov.
  • Kuchynský ostrovček alebo vaňa umiestnená v priestore spálne nemusia byť pre majiteľov nehnuteľnosti len snom.
  • Odvodnenie atypických prvkov si vyžaduje návrh stavebných opatrení, najlepšie ešte v období projektovej prípravy stavby.
Zdieľať obsah