Ako znížiť podiel odpadu na stavbe?

Za posledné desaťročia sme si životné prostredie extrémnym spôsobom zaťažili rôznymi odpadmi. Stavebná činnosť nie je výnimkou. Počas výstavby takisto vzniká odpad, ktorý treba odviezť alebo nejakým spôsobom zlikvidovať. To predstavuje záťaž pre finančný rozpočet i ekológiu. Viete teda, ako odpadu predchádzať?

Naša zemeguľa je odpadmi doslova zahádzaná a zdá sa, že pomaly sa nám za to začína aj odplácať. Neskoro, ale predsa, sa kompetentní začínajú tejto oblasti venovať. Doslova v hodine dvanástej prijímajú vlády tohto sveta rôzne opatrenia smerujúce k ekologickému nakladaniu s odpadmi, a tým aj k záchrane a ochrane životného prostredia.

Niečo z legislatívy

V Slovenskej republike sa nakladaniu s odpadmi venuje predovšetkým Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na svoju aktuálnosť a dôležitosť je veľmi často novelizovaný. Len tento rok prešiel minimálne dvoma novelami.

Ekológia tvorí jeden smer náhľadu na tvorbu a likvidáciu odpadu. Druhý, nemenej dôležitý pohľad, poskytujú financie. Odvoz a likvidácia odpadov je z roka na rok drahšia. Lepšie to nebude ani v dohľadnej dobe. Pripravujú sa totiž opatrenia, uvedením ktorých sa očakáva podstatné zvýšenie ceny za likvidáciu odpadov. Cieľom všetkých opatrení je ochrana životného prostredia, a to prostredníctvom tlaku na obyvateľstvo, aby pochopilo situáciu a dôsledne separovalo odpady.

plasty-na-stavbe-dom-vrecko-igelit-neporiadok-stavebny-odpad

Ak si prečítate rozpočty stavieb alebo cenové ponuky na ne, zistíte, že obnos venovaný odvozu a likvidácii odpadu tvorí nemalú položku. Preto je otázka znižovania objemu odpadov, a tým aj nákladov na jeho likvidáciu, veľmi aktuálna. Z hľadiska Zákona o odpadoch rozoznávame v stavebníctve predovšetkým:

  1. stavebné odpady a odpady z demolácií,
  2. drobný stavebný odpad.

1. Stavebné odpady a odpady z demolácií

Zákon ich definuje ako odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb. Sú to odpady, ktoré sa podľa katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 17: Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest). Zjednodušene možno povedať, že výsledkom nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú pri demolácii, by mala byť v čo najväčšej miere ich recyklácia. Existujú prepočty, že až 97 percent takýchto odpadov možno opätovne využiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe, predovšetkým komunikácií.

2. Drobný stavebný odpad

Tvorí súčasť komunálneho odpadu. Je to odpad z bežných udržiavacích prác, za ktoré sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý produkujeme pri realizovaní drobných stavebných prác a stavieb, pričom ich výstavba, oprava, rekonštrukcia alebo prestavba si nevyžadujú stavebné povolenie. Patria sem:

  • opravy a prestavby bytových jadier, výmena a oprava okien, dverí, oprava stien a stropov, oprava balkónov, vrátane výmeny nášľapnej vrstvy a pod.,
  • opravy, rekonštrukcie a úpravy menšieho rozsahu na rodinných domoch – výmena okien, dverí, strešnej krytiny, budovanie schodísk, prístreškov a pod.,
  • oprava, prípadne výstavba garáží, záhradných domčekov, altánkov, chodníkov, plotov, vrátane výmeny brán a pod.

Na zber drobných stavebných odpadov (ako aj komunálnych odpadov) slúži zberný dvor, ktorý je zriadený a prevádzkovaný obcou alebo združením obcí, prípadne osobou, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na túto činnosť. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber tu umožňuje tento zákon, no aj separované zložky komunálneho odpadu podľa všeobecne záväzného nariadenia obce.

odpad-recyklacia-zberny-dvor-stavebny-odpad-smetisko

Po prekročení povoleného objemu drobného stavebného odpadu môže občan odovzdávať odpad naďalej, avšak za úhradu zodpovedajúcu objemu uskladneného odpadu. Drobný stavebný odpad sa nesmie odkladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu.

Minulosť verzus súčasnosť

Ako teda znížiť podiel odpadu na stavbe? V pradávnej minulosti naši predkovia nemali problémy s recykláciou stavebných odpadov. Svoje príbytky si stavali z kameňa, hliny, dreva, slamy atď. Po zbúraní domu sa tieto materiály veľmi rýchlo rozložili v prírode, poprípade sa časť z nich použila na výstavbu nového príbytku. Tieto skutočnosti sú aj prapôvodcom vzniku, respektíve oprášenia myšlienok na ekologickú výstavbu domov na báze dreva, slamy alebo iných prírodných materiálov. Tá má vo svete aj u nás už nemálo prívržencov, nadšencov, ale aj skeptických pozorovateľov.

dreveny-dom-drevo-drevodom

Skúsenosti so stavbami na báze prírodných materiálov doma aj v zahraničí však presviedčajú verejnosť o ich opodstatnení. Dokonca lámu ľady aj v takej oblasti, ako sú napríklad tvrdé legislatívne obmedzenia výstavby drevených budov na Slovensku z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Dnes sú prevládajúcimi stavebnými materiálmi u nás betón, tehly rôzneho materiálového zloženia, drevo a výrobky z neho, betónové, keramické a plechové krytiny. Okrem týchto materiálov nesmieme zabudnúť na rôzne stavebné malty, lepidlá a tmely, izolačné a spojovacie materiály. Nezanedbateľnú skupinu tvoria najrôznejšie inštalačné materiály, od kanalizačných a vodárenských, cez kúrenárske, až po elektrorozvody.

Záchrana v recyklácii

Ak sa zamyslíme nad problematikou znižovania odpadu (a šetrenia financií), tak budeme musieť ísť cestou recyklácie, resp. správneho oddelenia jednotlivých druhov materiálov, ich ďalšieho využitia a prípadnej likvidácie. Aké možnosti nám materiály ponúkajú?

Drevo

Tvorí veľkú časť odpadu pri rekonštrukciách striech alebo podkroví. Navyše je pomerne objemné. Vzhľadom na jeho úžitkovú hodnotu je škoda odvážať ho na skládku a platiť nielen za prenájom kontajnera, ale aj za prejdené kilometre a samotné uskladnenie. Preto je vhodné staré trámy ponúknuť cez inzerciu na ďalšie spracovanie šikovnému stolárovi, prípadne domácemu majstrovi, ktorí mu dajú druhý život. Rovnako sa môžu zužitkovať dosky. Aj menšie formáty dreva si nájdu uplatnenie, napríklad v drobnej záhradnej architektúre. Zrejme nájdete vo svojom okolí aj záujemcu o odpadové drevo určené na spálenie. Množstvo ľudí si na víkendových chalupách stále kúri drevom. Drevo, ktoré nie je ošetrené nátermi, využijú prípadne aj pri opekačke.

odpad-z-dreva-laty-zbytky

Kovy

Nie je nič jednoduchšie ako správne odseparovať kovové odpady a odovzdať ich v zberných surovinách, prípadne ako triedený odpad v zberných dvoroch. So separáciou vám určite s nadšením pomôžu aj menej majetní spoluobčania, ktorí vás kovov zbavia a oni si prilepšia nejakým eurom. Upozorňujeme však, že elektrické vodiče sa nezbavujú izolantov opálením. Spaľovanie plastov znečisťuje ovzdušie karcinogénnymi látkami. Izolanty je potrebné z kovových vodičov odstrániť mechanicky.

Betón

Nepredstavuje pre životné prostredie žiadnu záťaž, pokiaľ sa správne odseparuje a odovzdá v zbernom dvore. Betón sa následne drví a môže sa použiť ako kamenivo v čerstvých betónových zmesiach, prípadne v podkladoch pod betónové pásy, chodníky, dlažby a pod.

Keramika

Získať ju možno separáciou pálených tehál alebo keramických strešných krytín. Tá sa v špecializovaných prevádzkach drví na tehlovú drvinu (antuku). Používa sa ako umelé kamenivo na výrobu tepelnoizolačných mált alebo na úpravu povrchov športových ihrísk a dráh, prípadne na dekoračné účely. Podobným spôsobom sa dajú zužitkovať aj obklady a dlažby. Časť z nich si môže nájsť uplatnenie aj pri dotváraní interiérov alebo exteriérov obydlí, napríklad v najrôznejších mozaikách.

palena-tehla-antuka-skridla

Separujte aj obaly

Takto by sme mali pokračovať odseparovaním skla a plastov. Pri troche námahy zistíme, že nakoniec nám zostane pomerne malé množstvo zmesového stavebného odpadu, ktorý nebude problém vyviezť do miestneho zberného dvora. Je samozrejmé, že stavebné materiály určené na opravu alebo rekonštrukciu budú zabalené v obaloch. Ich úlohou je chrániť materiály pred poškodením počas cesty od výroby k spotrebiteľovi. Opäť to chce len trochu trpezlivosti a jednotlivé obaly roztriediť, poskladať alebo postláčať a odniesť ich do príslušného kontajnera, prípadne na zberný dvor, kde má aj separovaný zber svoje miesto.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Na skolaudovanie stavby je nevyhnutné predložiť potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu.
  • Separovanie stavebných odpadov, ale aj odpadov všeobecne chráni nielen náš rodinný rozpočet, ale aj životné prostredie.
  • Skúste ponúknuť vybrané „odpady“ na recykláciu prostredníctvom inzercie, napríklad na sociálnych sieťach.
  • S určitou dávkou kreativity sa podarí možno aj vám zrecyklovať časť vzniknutých stavebných odpadov.
  • Neprípustný spôsob likvidácie akýchkoľvek odpadov je vyvezenie do prírody.
Zdieľať obsah