Všeobecné obchodné podmienky

Prečítajte si prosím tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj predplatného, ktoré obsahujú podstatné informácie týkajúce sa Vašich práv a povinností, vrátane ich obmedzení pri zakúpení Predplatného.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 8.4.2021.

Úvodné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú predaja Predplatného Služby dostupnej prostredníctvom webstránky, prípadne aplikácie (ak sa rozhodneme vyvinúť), prevádzkovanej spoločnosťou ContentFruiter (ďalej len „Portál“).

Pre vylúčenie pochybností, Portálom sa rozumie každá webstránka (alebo aplikácia) prevádzkovaná spoločnosťou ContentFruiter, s. r. o., na ktorej je možné zakúpiť si Predplatné Služby a/alebo predplatenú Službu využívať.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť ContentFruiter s.r.o., so sídlom Dolnozoborská 14, Nitra 949 01, IČO: 50 183 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40253/N, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach používania používa pojem „ContentFruiter“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť ContentFruiter, s. r. o..

Definície pojmov

Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

„Všeobecné obchodné podmienky“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky.

„Všeobecné podmienky používania“ sú všeobecné podmienky používania Portálu, zverejnené na príslušných Portáloch, ktoré upravujú jednotlivé podmienky a pravidlá používania Portálov, založenia a vedenia užívateľského konta a pod.. Všeobecné podmienky používania sa v celom rozsahu uplatnia na Vaše používane Portálu aj po zakúpení Predplatného Služby.

„Podmienky ochrany súkromia“ sú podmienky ochrany súkromia zverejnené na príslušných Portáloch, ktoré upravujú jednotlivé podmienky, za ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, keď používate Portál. Podmienky ochrany súkromia sa v celom rozsahu uplatnia na Vaše používane Portálu aj po zakúpení Predplatného Služby, pričom obsahujú aj podmienky, za ktorých spracúvame Vaše osobné údaje na účel predaja Predplatného Služby.

„Užívateľ“ ste Vy, ako osoba kupujúca si Predplatné Služby, a to bez ohľadu či konáte ako fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby. Upozorňujeme ale, že niektoré práva objednávaní Predplatného sú vyhradené iba fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa.

„Služba“ znamená elektronický obsah a iné služby a výhody (napr. prehliadanie Portálu bez reklám a pod.) uverejnené v našej ponuke Služieb dostupnej na jednotlivých Portáloch, pričom tento obsah a iné výhody sú dostupné iba pre Užívateľov po zakúpení Predplatného. K Službe získa Užívateľ prístup zakúpením Predplatného, pričom Službu môže užívať po dobu trvania Predplatného.

“Predplatné” je obdobie počas ktorého je Služba dostupná pre Užívateľa, pričom obsah Služby zahrnutej v predplatnom môže byť rôzny a záleží od našej aktuálnej ponuky. Obdobie, na ktoré s Služba ponúka bude zverejnené v našej ponuke spolu s cenou za Predplatné.

“Užívateľské konto” je Vaše užívateľské konto založené podľa Všeobecných podmienok používania. Založenie užívateľského konta je nevyhnutné pre zakúpenie Predplatného.

“Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

“Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

“Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

“Predpisy o ochrane spotrebiteľa” sú najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tak pojmy s veľkým začiatočným písmenom používané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú rovnaký význam aký im je daný vo Všeobecných podmienkach používania.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre každého Užívateľa, ktorý objednáva Predplatné a používa Služby. Odsúhlasenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je podmienkou pre zakúpenie Predplatného a používanie Služby, k ich schváleniu Vás vyzveme v rámci procesu objednávky Predplatného.

Odsúhlasením Všeobecných obchodných podmienok nám vyhlasujete, že:

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných obchodných podmienok a objednaním Predplatného;
 • ak Všeobecné obchodné podmienky potvrdzujete ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať a ste oprávnený za ňu uzatvoriť zmluvu, vznikajúcu objednávkou Predplatného a potvrdením týchto Všeobecných obchodných podmienok;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné obchodné podmienky a za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných obchodných podmienok a objednávkou Predplatného;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na objednanie Predplatného a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných obchodných podmienok;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania, Podmienok ochrany súkromia a Podmienok používania súborov Cookies, ktoré upravujú niektoré Vaše ďalšie práva a povinnosti spojené s používaním Portálu.

Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok používania. Pre používanie Služby musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a Služby a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu a Služby.

Služba

Služby sú poskytované Užívateľom prostredníctvom Portálu po zakúpení Predplatného.
Na Portáli môžete nájsť rôzny elektronický obsah v záležitosti od jeho zamerania, pričom okrem elektronického obsahu môžeme na Portáli poskytovať aj rôzne iné druhy služieb.

Portál je možné navštíviť a prezerať si ho v súlade so Všeobecnými podmienkami používania aj bezodplatne, pričom v rámci bezodplatného užívania Portálu nebudú dostupné funkcie Portálu jeho časti a obsah, ktoré sú poskytované ako súčasť Služby (elektronický obsah a prípadne ďalšie služby).

Presný obsah Služby je popísaný v ponuke zverejnenej na Portáli, pričom Služba sa poskytuje iba diaľkovo prostredníctvom Portálu.

Služba sa poskytuje vždy iba po obmedzený čas, resp. po dobu trvania Predplatného, a za odplatu, pričom si ContentFruiter vyhradzuje právo na bezodplatné poskytnutie Služby na určitú dobu (napr. v rámci skúšky Predplatného). Pre zakúpenie Predplatného je nevyhnutné založenie Užívateľského konta.

Predplatné

Predplatné Služby je v ponuke na Portáli dostupné v rámci vytvárania objednávky Predplatného, pričom Predplatné môže mať viacero variácii, rozlíšených najmä podľa toho aké Služby sú v Predplatnom zahrnuté a po akú dobu sa budú Služby poskytovať.

Obsah Služby zahrnutý v Predplatnom sa môže časom meniť, pričom v takom prípade upravíme zverejnenú ponuku Predplatného. Takáto úprava obsahu Služby zahrnutej v Predplatnom nebude mať vplyv na už zakúpené Predplatné, avšak vyhradzujeme si právo ponúknuť Vám k už zakúpenému Predplatnému ďalšie Služby.

Predplatné je poskytované na určitú dobu, pričom uplynutím doby Predplatného stráca Užívateľ prístup k Službe poskytovanej v rámci Predplatného.

Ak Predplatné Služby zahŕňa elektronický obsah prístupný iba Užívateľom s Predplatným, tak zakúpením Predplatného získate možnosť prezerať si po dobu trvania Predplatného tento elektronický obsah, vrátane iného takéhoto prémiového elektronického obsahu pridaného pred zakúpením Predplatného.

Na poskytnutie Predplatného je nevyhnutné najprv zaplatiť cenu za Vami zvolené Predplatné, pričom cena bude zverejnená v ponuke Predplatného. Predplatné môže byť ponúkané aj ako opakujúce sa plnenie, kedy Vám po uplynutí doby zvoleného Predplatného bude Predplatné obnovené na rovnakú dobu ako pôvodné Predplatné.

Predplatné sa pri aktivovaní automatického obnovovania obnoví 24 hodín pred jeho vypršaním. Týmto spôsobom zabezpečujeme neprerušený prístup ku všetkým našim službám a výhodám, ktoré s Predplatným súvisia. Cena obnoveného Predplatného pri takomto opakovanom plnení Vám bude automaticky odpísaná z Vášho bankového účtu. Platby za takéto opakované Predplatné budú vykonávane iba s Vašim súhlasom, ktorý za účelom povolenia takýchto platieb udelíte pri vytváraní objednávky takéhoto opakujúceho sa Predplatného. Na zmenu ceny Predplatného pri takomto opakujúcom sa Predplatnom budete upozornený.

Upozorňujeme, že počas trvania Predplatného neposkytujeme garanciu pridávania určitého minimálneho množstva elektronického obsahu. Nakoľko je elektronický obsah svojou povahou spravodajstvom, tak v určitých obdobiach môže byť množstvo nového pridaného elektronického obsahu nižšie.

Uskutočnenie objednávky Predplatného

Objednávku Predplatného uskutočníte tak, že:

 • na Portáli kde je uverejnená ponuka Predplatného si z ponuky zvolíte Predplatné, o ktoré máte záujem;
 • po zvolení Predplatného z ponuky vyplníte podľa pokynov na obrazovke jednotlivé povinné polia objednávkového formulára;
 • po zvolení Predplatného a vyplnení potrebných údajov si môžete svoju objednávku odoslať použitím príslušného tlačidla slúžiaceho na odoslanie objednávky s povinnosťou platby;
 • zmluva na základe objednávky je uzatvorená momentom keď Vám bude doručené jej potvrdenie na Vami zadaný e-mail.

Pred dokončením a odoslaním objednávky Vám bude oznámená celková cena Vašej objednávky, ktorú ste povinný zaplatiť pri odoslaní objednávky.

Cena za Predplatné

Cena za Predplatné je stanovená v EUR a je uvedená vrátane príslušných daní a poplatkov, pričom jej celkovú výšku sa dozviete v rámci procesu objednávania Predplatného, a to v každom prípade ešte pred záväzným potvrdením objednávky Predplatného.

Platbu môžete vykonať niektorým zo spôsobov, ktoré Vám budú sprístupnené na Portáli.

Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny Predplatného, pričom ak dôjde k zmene ceny, tak táto nebude mať vplyv na cenu už objednaných a poskytovaných Predplatných. ContentFruiter je oprávnený poskytovať jednotlivým Užívateľom rôzne zľavy z ceny Predplatného.

Podmienky používania Predplatného

Využívanie Služby v rámci Predplatného Vám bude umožnené až po pripísaní platby za Predplatné na príslušný účet.

Na využitie Služby v rámci zakúpeného Predplatnéhoje nevyhnutné vytvorenie Užívateľského konta, jeho vytvorenie je bezplatné a podmienky jeho vytvorenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach používania. Predplatné je viazané k Vášmu Užívateľskému kontu a nie je prenosné medzi rôznymi kontami.

Po pripísaní platby za Predplatné na príslušný účet a prihlásení sa do Vášho Užívateľského konta na Portáli Vám bude sprístupnená Služba. Služba a jej časti sú v rámci Predplatného je poskytované „ako sú“, bez garancie neobmedzenej dostupnosti Služieb.

Na využitie Služby je nevyhnutné mať elektronické zariadenie s dostatočne nabitou batériou (alebo zapojením do elektrickej siete) a prístupom na internet, ktoré je schopné zobrazovať obsah Služby na displeji. Ako Užívateľ sám zodpovedáte za zabezpečenie dostatočného technického (hardware a software) vybavenia pre používanie Služby.

Ste povinný prijať na svojom zariadení dostatočné protikontaminačné opatrenia pred vírusmi, červami a iným škodlivým software. V prípade podozrenia na riziko ohrozenia iného zariadenia v dôsledku prenosu dát z Vášho zariadenia Vám bude obmedzený prístup na Portál.

Ako Užívateľ ste oprávnený na využívanie Predplatného prihlásením sa do svojho Užívateľského konta na akomkoľvek Vašom zariadení. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tak nie ste oprávnený umožniť prístup k Predplatnému prostredníctvom Vášho Užívateľského konta žiadnej tretej osobe. Takéto sprístupnenie tretej osobe sa považuje za porušenie zmluvy
a môže viesť k obmedzeniu Vášho prístupu na Portál a odstúpeniu od zmluvy zo strany ContentFruiter.

Ak v rámci Služby máte prístup k elektronickému obsahu, tak tento si môžete uložiť pre vlastnú potrebu do svojho zariadenia, za žiadnych okolností ho ale nie ste oprávnený ďalej distribuovať akýmkoľvek spôsobom.

Elektronický obsah dostupný na Portáli v rámci Služby môže byť počas trvania Predplatného upravovaný a modifikovaný podľa našich potrieb s čím súhlasíte. Takéto zmeny budú vykonávané najmä za účelom zvyšovania kvality, prípadne ochrany našich práv.

Prístup na Portál, a tým aj poskytovanie Predplatného, môže byť pozastavené alebo dočasne prerušené, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému.

Práva k obsahu

Sme Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k obsahu Služby a všetkých jej častí.

Zakúpením Predplatného nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Službe a jej obsahu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do obsahu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie obsahu, obsah alebo jeho kópie ďalej distribuovať a pod.).

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Služby porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať nás o odstránenie takéhoto obsahu.

Takejto žiadosti nevyhovieme ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na našu adresu alebo na e-mailovú adresu kontakt@odzakladov.sk.

Reklamácia

Táto časť Všeobecných obchodných podmienok upravuje Vaše práva a povinnosti pri uplatňovaní nárokov z vád Predplatného v prípade, ak ste spotrebiteľom. V prípade ak nie ste spotrebiteľom, platia pre Vás podmienky uplatnenia nárokov z vád tovaru podľa Obchodného zákonníka.

Za vadu Predplatného možno považovať taký výpadok poskytovania Služby, ktorý z dôvodu na našej strane neumožňuje používanie predplatenej Služby po dobu viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín. Nepridávanie nového obsahu alebo nízka frekvencia pridávania nového obsahu v rámci Služieb nie je vadou.

Základné podmienky reklamácie
Máte právo uplatniť si nároky z vád Predplatného.

Lehota pre uplatnenie reklamácie
Reklamáciu ste povinný uplatniť si bezodkladne ako ste sa dozvedeli o vade Predplatného, najneskôr však do 6 mesiacov od jej zistenia.

Spôsob odstránenia vád
Vybavenie oprávnenej reklamácie môže spočívať v bezplatnom odstránení vady. Ak nie je možné vadu odstrániť, môže Vám byť poskytnutá zľava z ceny Predplatného, v rozsahu v ktorom ste ho nemohli pre vadu využiť. V prípade poskytnutia zľavy z ceny sa reklamácia považuje za vybavenú a strácate nárok na opätovnú reklamáciu vady.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Za účelom reklamácie vád nás môžete kontaktovať na e-mail kontakt@odzakladov.sk alebo písomne na adresu nášho sídla.

Do správy prosím uveďte číslo objednávky, popíšte dôvod reklamácie, zvoľte si spôsob vybavenia reklamácie a prípadne priložte doklad o zaplatení. Informácie o reklamovanej službe môžete uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii na Portáli.

Ak si ako spotrebiteľ uplatníte právo zo zodpovednosti za vady riadne a včas, tak sme povinní o reklamácii rozhodnúť ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak celková doba reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Ako spotrebiteľ nie ste oprávnený v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Predplatného, ak ste súhlasili s poskytnutím Predplatného po poučení o tom, že začatím poskytovania Predplatného strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým bola Vaša reklamácia vybavená alebo ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme, tak do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („SubjektARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“).

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Modifikácia Služby

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Služby.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením poskytovania Služby nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia nad rámec Vami nespotrebovaných uhradených platieb spojených s užívaním Služby (resp. Predplatného).

Záverečné ustanovenia

Práva z týchto Všeobecných obchodných podmienok môžu byť nami prevedené na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných obchodných podmienok na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Ak nie ste spotrebiteľom, tak si nemôžete jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Pokiaľ nie je v osobitnej zmluvy výslovne dohodnuté inak, tak tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu ohľadom kúpy a používania Predplatného a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania ohľadom kúpy a poskytovania Predplatného.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

Právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo využívania Predplatného budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Sme oprávnení tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese kontakt@odzakladov.sk