Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
There are currently 7 names in this directory beginning with the letter S.
Skladaná krytina
Skladaná krytina sa používa na pokrývanie šikmých a strmých striech. Ochrana podstrešných priestorov je zabezpečená tvarovým riešením, sklonom a presahom jednotlivých šablón, ktoré môžu byť betónové, keramické, vláknocementové, plechové, drevené, plastové a pod. Každý druh skladanej strešnej krytiny má originálne doplnkové príslušenstvo, ktoré umožňuje vytvorenie detailov strechy a prispieva tak k jej funkčnosti.

Stavbyvedúci
Stavbyvedúci je osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie realizácie stavby a je zapísaná v zozname stavbyvedúcich, vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Riadi a koordinuje jednotlivé stavebné práce a súvisiace činnosti, vrátane preberania stavebných výrobkov a hmôt a vedie evidenciu v stavebnom denníku. K jeho kompetenciám patrí aj možnosť vydať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác a ďalších činností v prípade, že sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá spôsobila, že ich ďalšie vykonávanie je neprípustné.

Stavebné povolenie
Stavebné povolenie je úradné rozhodnutie podrobne upravujúce podmienky výstavby nehnuteľnosti. Vydáva ho miestne príslušný stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka o stavebné povolenie a po doložení všetkých potrebných dokumentov. Stavebné povolenie je administratívne veľmi náročný úkon, a to zo strany stavebníka, ako aj zo strany úradu.

Stavebný dozor
Stavebný dozor je osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala odborné znalosti v danej oblasti a pod.) a je zapísaná v zozname stavebných dozorov, vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Kvalitný stavebný dozor má pre investora stavby veľký význam. Je zárukou, že stavba bude zrealizovaná kvalitne, včas a peňažné prostriedky vynaložené stavebníkom budú použité účelne.

Steny
Steny sú konštrukčné prvky stavby budované z keramických tehál, betónových blokov, pórobetónu alebo na báze dreva a drevených panelov. Ak stena prenáša väčšie zaťaženie ako svoju vlastnú hmotnosť, je považovaná za nosnú.

Strecha
Strecha je stavebná konštrukcia, ktorej hlavnou úlohou je chrániť stavbu pred poveternostnými vplyvmi, odvádzať zrážkovú vodu a brániť jej nahromadeniu. Podľa sklonu sa strechy delia na ploché (do sklonu 5°) a šikmé (do 45°), niektoré zdroje uvádzajú ako samostatnú skupinu strmé strechy (nad 45°).

Stužujúci veniec
Stužujúci veniec zabezpečuje stabilitu stavby a zvýšenie jej priestorovej tuhosti. Na stavbe rodinných domov ho môžeme vidieť na pozícii stužujúceho venca na úrovni stropnej konštrukcie a v prípade domov s obytným podkrovím aj ako ukončenie podmurovky krovu, kde pomáha prenášať zaťaženie z konštrukcie krovu.